Aanbieding

  Hierbij bieden wij u de begroting 2017 aan, wederom in een online-versie en in dezelfde opzet als vorig jaar. Centraal in deze opzet staat het collegeprogramma en de doorgaande lijn daarvan in begroting en rekening. Hieruit zijn de volgende 4 programma's ontstaan: (1) Integraal en Kansen, (2) Werk en Economie, (3) Participatie en (4) Duurzaamheid. Middels deze programma's geven wij gezamenlijk invulling aan de toekomst van onze stad.

  De begroting geeft in combinatie met de Najaarsnota 2016 een actuele weergave van de financiële positie van onze gemeente en de risico's die er nog zijn. De resultaten van de meicirculaire zijn positief. Niettemin zijn de financiën een permanent aandachtspunt.

  In 2017 gaan wij verder op de ingeslagen weg. Burgers en bezoekers moeten Kerkrade kunnen beleven in een prettige omgeving. Het "kunnen meedoen" blijft belangrijk. Er is ook aandacht voor onderwijs, zorg en duurzaamheid. De vernieuwing van het centrum is in volle gang. Regionaal wordt samengewerkt op het gebied van herstructurering. Creative City blijkt een succesvol initiatief.  Met de "Impulsen voor de stad" zijn in de Voorjaarsnota 2016 middelen vrijgemaakt om op bepaalde beleidsterreinen nog wat extra's te kunnen doen. Ten aanzien van de ontwikkelingen in het sociaal domein blijven wij een vinger aan de pols houden.

  Naast deze beleidsmatige ontwikkelingen willen wij even stilstaan bij een stuk "techniek" in relatie tot de begroting. In de Voorjaarsnota 2016 heeft u kunnen lezen over de wijzigingen vanaf 2017 in de verslaggevingsregels, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De invoering zal, en mag ook, gefaseerd gebeuren. In deze begroting is al deels met de wijzigingen rekening gehouden. Zo zijn de landelijk vastgestelde financiële kengetallen en beleidsindicatoren inmiddels opgenomen. Ook is in het onderdeel financiële begroting alvast een overzicht van baten en lasten opgenomen naar "taakveld" conform de nieuwe eisen. De bestaande financiële gegevens zijn daartoe omgewerkt. Er zijn in de nieuwe situatie 9 hoofdtaakvelden, te weten: (0) bestuur en ondersteuning, (1) veiligheid, (2) verkeer, vervoer en waterstaat, (3) economie, (4) onderwijs, (5) sport, cultuur en recreatie, (6) sociaal domein, (7) volksgezondheid en milieu en (8) volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in 53 taakvelden. Daarnaast zijn er nog enkele veranderingen. Het CBS zal in 2017 steeds de omgewerkte cijfers ontvangen. Verder zullen in de loop van 2017 nog diverse verfijningen en verbeteringen worden doorgevoerd. De achterliggende administratie wordt in de loop van 2018 geconverteerd. Daarbij zullen onze huidige beleidsvelden 0 t/m 11 worden uitgefaseerd en worden vervangen door de genoemde hoofdtaakvelden. Tegelijkertijd zal er aansluiting gezocht worden tussen het nieuwe collegeprogramma voor de periode 2018-2022 en de nieuwe indeling van de begroting.

  Het college,                  De secretaris,

  J.J.M. Som                  H.J.M. Coumans MPM