2. Werk en economie

  Programmadoelstelling

  Aantrekkelijke stad voor ondernemerschap en terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden

  Portefeuillehouder(s)

  J.Bok, T.Weijers, D.Schneider, J.Schlangen, L.Jongen, H. Wiermans

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  2. Werk en economie

  Thema's

  Aantrekkelijke en bereikbare stad

  • 0
  • 2
  • 2

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Verkeer en vervoer (2), Beheer (11), paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (3)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Anticiperen op de mogelijkheid dat de buitenring er komt zodat dit tot zo min mogelijk knelpunten in de praktijk zal leiden
  Opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
  Beheer openbare ruimte in combinatie met sociale doelstellingen/ werkgelegenheid
  Inhaalslag wegenbeheersplan

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  A

  geregistreerde ongevallen*

  Viastat online

  aantal

  221

  245

  282

  - uitsl. materiële schade

  Viastat online

  aantal

  192

  216

  261

  - met letsel

  Viastat online

  aantal

  29

  28

  21

  - met dodelijke afloop

  Viastat online

  aantal

  0

  1

  0

  A

  meldingen verkeersoverlast

  Werkgroep Verkeer

  aantal

  154

  178

  175

  A

  tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt

  burgeronderzoek

  %

  36

  34

  A

  kwaliteit wegennet voldoende:

  2-jaarlijkse schouw

  - asfaltverharding

  %

  75

  72

  72

  - elementenverharding

  %

  78

  83

  83

  A

  klachten wegenonderhoud

  afd. Burgerplein

  aantal

  589

  487

  432

  A

  waardering beheer en onderhoud

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  5,7

  6,1

  A

  tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen

  burgeronderzoek

  %

  38

  42

  A

  tevreden over onderhoud groen

  burgeronderzoek

  %

  39

  42

  A

  oppervlakte groen per inwoner

  afd. Stedelijk Beheer

  m2 per inw

  66,7

  66,8

  67,5

  A

  oppervlakte stedelijk groen per inwoner

  afd. Stedelijk Beheer

  m2 per inw

  28,8

  29,3

  29,6

  *   De politie is sinds 2013 weer meer ongevallen gaan registreren. Dit is gedaan onder de noemer KenmerkenMelding Plus. Daarnaast hebben VIA, de bond van verzekeraars en de politie vanaf medio 2015 het initiatief STAR geïntroduceerd. Dit is een nieuwe vorm van registreren waarbij de betrokkenen van ongevallen een vragenlijst via een app moeten invullen. Daarmee is dit een digitale vorm van het schadeformulier. De verwachting is dat de registratie van het aantal ongevallen sterk toeneemt.

  Werkgelegenheid creëren/stimuleren economie

  • 0
  • 2
  • 4

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), Economie en toerisme (4), Bestuur en overhead (10), paragraaf Grondbeleid (7)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Actieve ondersteuning/aanjagen IBA
  Deelname Limburg Economic Development (LED)
  Actualisatie nota toerisme waarbij vanuit de kansen van dit beleidsveld aandacht wordt besteed aan het verbinden en vermarkten van de toeristische attracties inclusief centrum en daarmee verbonden het verleiden tot een meerdaags bezoek in Kerkrade
  Creëren van een kwalitatief hoogwaardig ondernemersklimaat samen met ondernemers door het zoveel mogelijk terugdringen van de bureaucratie, het begeleiden van nieuwe ondernemers en verdere herstructurering van de bedrijventerreinen
  Afsluiten convenant met SBK ten einde ondernemers te betrekken bij nieuw beleid
  Realiseren Centrumplan t.b.v. aantrekkelijkheid en wervingskracht

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  B

  bedrijfsvestigingen

  Vestigingenregister Limburg

  aantal

  2.657

  2.659

  2.736

  B

  werkzame personen

  Vestigingenregister Limburg

  aantal

  15.313

  14.747

  15.001

  B

  werkgelegenheidsindex (arbeidsplaatsen vs. beroepsbevolking)*

  Vestigingenregister Limburg

  %

  74

  66

  67

  B

  vestigingen detailhandel

  Vestigingenregister Limburg

  aantal

  398

  328

  334

  B

  werkzame personen detailhandel

  Vestigingenregister Limburg

  aantal

  2.211

  1.881

  1.991

  B

  bezoekers GaiaZoo

  GaiaZoo

  aantal
  x 1.000

  375

  477

  475

  B

  bezoekers Museumplein Limburg (Continium, Cube en Columbus)**

  Museumplein Limburg

  aantal
  x 1.000

  102

  64

  35

  B

  bezoekers Roda JC

  Roda JC

  aantal
  x 1.000

  230

  238

  218

  B

  bezoekers Rodahal

  Rodahal

  aantal
  x 1.000

  78

  60

  57

  B

  bezoekers ZLSM

  ZLSM

  aantal
  x 1.000

  38

  38

  42

  B

  opbrengst toeristenbelasting (op rekeningbasis)

  BsGW

  bedrag
  x € 1.000

  126

  137

  127

  *   Vanaf 2014 beroepsbevolking volgens internationale definitie: alle personen van 15 tot 75 jaar (excl. institutionele bevolking) met betaald werk van minstens één uur.

  **   Vanaf 1 september 2014 tot 23 oktober 2015 gesloten i.v.m. verbouwing.

  Toeleiden tot de arbeidsmarkt

  • 0
  • 0
  • 6

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Jeugd (6), Zorg (8), Werk en inkomen (9)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Uitbouwen instrumenten als buurtbeheerbedrijf d’r Sjalter en betrekken ondernemers bij toekomstig beleid
  Versterken kwalificatieniveau WSW’ers, bijstandscliënten en Wajong-ers door het optimaliseren van de workshops
  Preventieve armoedebestrijding met focus op kinderen uit armoedegezinnen
  Focus op preventie door bestrijding laaggeletterdheid, VVE en vroegsignalering in combinatie met het actief op zoek gaan naar potentiële uitvallers
  Aanspreken eigen kracht in de vorm van het leveren van tegenprestaties voor het ontvangen van een uitkering
  Inzetten op fraudebestrijding teneinde het maatschappelijk draagvlak voor de doelgroepen te waarborgen

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  C

  geplaatste klanten die minimaal 5 uren per week aan het werk zijn via project sociale activering

  afd. WIZ

  aantal

  55

  69

  74

  C

  aanvragen bijzondere bijstand

  afd. WIZ

  aantal

  1.211

  1.354

  1.524

  C

  aanvragen langdurig-heids- / individuele inkomenstoeslag

  afd. WIZ

  aantal

  1.183

  C

  aanvragen sociaal-culturele activiteiten

  afd. WIZ

  aantal

  1.613

  1.742

  1.722

  C

  deelnemers collectieve ziektekostenverzekering

  afd. WIZ

  aantal

  837

  791

  922

  C

  trajecten schuldhulpverlening

  afd. WIZ

  aantal

  223

  200

  181

  C

  huisuitzettingen

  afd. WIZ

  aantal

  55

  35

  23*

  C

  kst kwijtschelding irt kst afvalverwerking

  BsgW /afd. Milieu en Bouwen

  %

  6,7

  8,4

  9,9

  C

  kst kwijtschelding irt kst riolering

  BsGW /afd. Stedelijk Beheer

  %

  8,0

  8,1

  9,8

  C

  RMC-ers: nieuwe schoolverlaters zonder startkwalificatie

  bureau VSV

  aantal

  50

  105

  104

  C

  RMC-ers: oude schoolverlaters zonder startkwalificatie

  bureau VSV

  aantal

  55

  65

  67

  - wv. uitgeschreven als VSV-er

  bureau VSV

  aantal

  84

  122

  93

  C

  actuele en vermoedelijke RMC-ers

  bureau VSV

  aantal

  27

  48

  78

  *   Vanaf 2015 alleen huisuitzettingen door woningcorporaties.