3. Participatie

  Programmadoelstelling

  Verder ontwikkelen van burgerkracht. Verbeteren van de intrinsieke beleving van welzijn en gezondheid van onze inwoners.

  Portefeuillehouder(s)

  J.Schlangen, L.Jongen, J.Bok, H.Wiermans, T.Weijers, J.Som, D. Schneider

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  3. Participatie

  Thema's

  Naar vermogen meedoen

  • 0
  • 0
  • 7

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Jeugd (6), Welzijn sport en cultuur (7), Zorg (8), Beheer (11)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Monitoring nieuw beleid op de 3 D’s en waar nodig bijstellen
  Stimuleren rol medische centra en start 1+ medisch centrum
  Doorontwikkeling van het Kerkraads WMO-model met inbedding van nieuwe taken
  Stimuleren sport in relatie tot jeugd en onderwijs
  Deelname aan JOGG (Jeugd op gezond gewicht) en GIDS (Gezond in de stad)
  Preventie door initiatieven gericht op jeugd in samenhang met ouders en omgeving
  Hulpvraag en aanbod in combinatie met de mogelijkheden van de burger zelf en zijn omgeving via maatwerk op elkaar afstemmen

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  A

  eigen oordeel matige of slechte gezondheid

  burgeronderzoek

  %

  26

  26

  A

  maatschappelijke participatie

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  4,0

  4,1

  A

  cliënten WMO

  afd. WIZ

  aantal

  4.131

  4.095

  4.418

  A

  toegekende rolvoorzieningen*

  afd. WIZ

  aantal

  275

  188

  148

  A

  toegekende vervoersvoorzieningen*

  afd. WIZ

  aantal

  401

  473

  374

  A

  toegekende woonvoorzieningen

  afd. WIZ

  aantal

  324

  280

  126

  A

  toegekende voorzieningen hulp bij het huishouden

  afd. WIZ

  aantal

  749

  533

  1.559**

  A

  toegekende voorzieningen begeleiding

  afd. WIZ

  aantal

  541

  A

  arrangementen zorg in natura voor jeugd

  afd. Welzijn

  aantal

  1.288

  A

  deelname doelgroepkinderen JGZ (bezoek consultatie-/kind-bureau)

  GGD, Meander

  % 0-4 jarigen

  91

  96

  95

  A

  jeugdigen in jeugdzorg plus

  afd. Welzijn

  aantal

  10

  A

  jeugdbeschermings-
  zoeken opvoedingspro-blemen

  Raad voor de Kinderbescherming

  aantal

  41

  47

  48

  A

  persoonsgebonden budget jeugdhulp

  afd. Welzijn

  aantal

  151

  A

  jongeren in behandeling bij vrijgevestigden

  afd. Welzijn

  aantal

  126

  A

  deelname sport/actieve sporters

  burgeronderzoek

  %

  56

  54

  - waarvan 1 of meer keren per week

  burgeronderzoek

  %

  84

  90

  A

  sportverenigingen***

  afd. Welzijn

  jeugdleden (<18jr)

  %

  n.n.b.

  volwassen leden

  %

  n.n.b.

  *    m.i.v. 2014 wordt een scootmobiel geteld bij de vervoersvoorzieningen i.p.v. bij de rolvoorzieningen (handbewogen/elektrische rolstoel).
  **   in 2015 zijn door herindicering vernieuwde voorzieningen toegekend.

  ***   per 1 januari; het aantal leden van een vereniging wordt op basis van de huidige subsidieverordening eens per 4 jaar geactualiseerd, hetgeen in 2012 heeft plaatsgevonden. De percentages waren destijds 34,5% jeugdleden en 10,5% volwassen leden. In 2016 kunnen nog geen nieuwe percentages berekend worden vanwege een voorgestelde definitiewijziging lidmaatschap vereniging in de nieuwe verordening.

  Mogelijkheden om te ontmoeten

  • 0
  • 0
  • 8

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Welzijn, sport en cultuur (7)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Herijken evenementenbeleid
  Herijken cultuurbeleid (cultuurnota)
  Realiseren cultuurcluster binnen het centrumplan
  Vaststellen visie op het gemeentelijk vastgoed en permanente herijking van het vastgoed
  Leefbaarheid van de wijken optimaliseren door intensivering van de samenwerking tussen bewoners, ondernemers, professionele en niet professionele instellingen (sociale wijkteams en leefbaarheidsteams)
  Rol Impuls verder inzetten op het ontwikkelen van de eigen kracht van het individu in plaats van inzetten op uitvoering
  Onderzoeken of subsidies mogelijk anders opgebouwd moeten worden om de rol in gemeenschappen en buurten meer tot gelding te laten komen waarbij het uitgangspunt is dat er niets moet worden afgebroken en ingezet wordt op participatie
  Ondersteunen verenigingen bij het oplossen van problemen die zij ervaren

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  B

  jeugdleden (<18jr) verenigingen niet-professionele kunstbeoefening*

  afd. Welzijn

  %

  n.n.b.

  B

  volwassen leners bibliotheek

  Bibliotheek Kerkrade

  %

  4,9

  4,5

  4,3

  4,2

  B

  cursisten muziekschool / vrije academie

  SMK, VAZOM

  %

  2,4

  2,6

  3,1

  B

  vrijwilligers

  burgeronderzoek

  %

  28

  38

  B

  tevredenheid buurtvoorzieningen

  burgeronderzoek

  %

  57

  60

  B

  sociale cohesie

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  5,5

  5,5

  *   per 1 januari 2012 6,9%; in 2016 kan nog geen nieuwe percentage berekend worden vanwege een voorgestel-de definitiewijziging lidmaatschap vereniging in de nieuwe verordening.

  Samen de gemeente maken

  • 0
  • 0
  • 3

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), Veiligheid en handhaving (5), Bestuur en bedrijfsvoering (10) en de paragraaf bedrijfsvoering (5)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Actief ondersteunen van initiatieven van burgers en ondernemers die bijdragen aan de doelstellingen van onze stad
  Dienstverlening nog klantgerichter door verdere afstemming op de behoefte en belevingswereld van de klanten en hierbij tevens de regeldruk en bureaucreatie voor onze klanten verminderen
  Actief de dialoog aangaan met burgers/ondernemers bij het opstellen en uitvoering van beleid

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  C

  waardering gemeentelijke dienstverlening

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  6,9

  6,7

  C

  tevredenheid laatste contact met gemeente

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  7,9

  *

  C

  digitale producten / aanvraagformulieren voor de klant beschikbaar

  afd. Burgerplein

  aantal

  23

  21

  10**

  C

  contacten aan de balie tijdens openingsuren

  afd. Burgerplein

  aantal

  35.388

  33.520

  30.076

  C

  afgehandelde bezwaarschriften

  bezwaarschriften-/
  klachtencommissie

  - beslissingen

  aantal

  209

  185

  154

  - ingetrokken

  aantal

  137

  112

  111

  *   vraagstelling vervallen in burgeronderzoek
  **   afname is het gevolg van overgang belastingen naar BsGW.