1. Bouwen en wonen

  Omschrijving van het beleidsveld
  Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat.

  Onderscheiden deelterreinen
  Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgericht Werken

  Portefeuillehouder(s)

  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toerisme, openbare ruimte en wijkontwikkeling, wijkwethouder Noord)
  • J. Bok ( ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, vastgoed, wijkwethouder West)
  • L. Jongen ( wijkwethouder Oost)
  • D. Schneider (economische zaken)

  1. Bouwen en wonen

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2B, 3C, 4C en met de paragraaf Grondbeleid.


  1. Bouwen en wonen

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  1. Bouwen en wonen

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  1. Bouwen en wonen

  Beleidskaders

  Op rijksniveau fungeert de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig” als kader (maart 2012).

  Provinciale en regionale beleidskaders:

  • Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en Omgevingsverordening Limburg 2014; ontwerp-Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 (26 april 2016, vaststelling voorzien in september 2016)
  • Limburgse Wijkenaanpak  (businesscase Kerkrade West)
  • Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009)
  • Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009)
  • Regionale Woonstrategie 2012-2020 (december 2012)
  • Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2013-2016 (december 2013)
  • Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010)
  • Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (oktober 2011)
  • Transformatieopgave extramuralisatie Parkstad Limburg (maart 2014)
  • Geactualiseerde Envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2014-2020 (mei 2015)
  • Leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” (juni 2012)
  • IBA Parkstad 2013-2020 (Ibaboek 1.1,  oktober 2013)
  • Handboek IBA Parkstad Limburg zomer 2015 (november 2015)
  • Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (24 november 2015, vaststelling voorzien eind 2016)

  Bestuursovereenkomst Regionale Afspraken Zuid-Limburg (12 april 2016)

  Gemeentelijke beleidskaders:

  • Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” (maart 2011)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade-West (februari 2011)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I (december 2012)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II (februari 2014)
  • Uitvoeringsprogramma Kerkrade “Op Flexpeditie” Noord en Oost II (juni 2015)
  • Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening (oktober 2009)
  • Bestemmingsplannen
  • Woonbrief Kerkrade (21 juli 2015)
  • Nota Integrale aanpak terugdringen plancapaciteit wonen Kerkrade (20 oktober 2015)
  • Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007
  • Jaarlijkse grondnota, Beheersvoorschriften O.B.K. en de Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan particulieren
  • Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2016 (29 januari 2016) tussen woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg en Wonen Zuid, huurdersorganisaties en de gemeente Kerkrade
  • Welstandsnota 2004 (update in 2008)
  • Groenstructuurplan gemeente Kerkrade 1992
  • Bomenbeleidsplan 2006
  • Bomenverordening Kerkrade 2012
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kerkrade en de Kerkraadse Bewonersplatforms (24 april 2007)
  • Beleidsplan Wmo 2015-2018 Samen leven in Kerkrade (september 2014)
  • Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling (jaarlijks)
  • Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008
  • Verordening subsidiëring gevelverbetering
  • Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (februari 2014)