2. Verkeer en vervoer

  Omschrijving van het beleidsveld

  De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten

  Onderscheiden deelterreinen
  Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid, Infrastructuur, Gedrag, ; Kwetsbare Verkeersdeelnemers, Duurzaamheid, Leefbaarheid

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok ( verkeer en vervoer)
  • T. Weijers ( openbare ruimte )

  2. Verkeer en vervoer

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2A.


  2. Verkeer en vervoer

  Vermeldenswaardige zaken

  Daarnaast geldt dat in Q4-2016 / Q1-2017 nieuw overkoepeld gemeentelijk beleid omtrent verkeer en vervoer wordt opgesteld. Dit moet leiden tot het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan), opvolger van het Verkeersveiligheidsplan 1997. Naast hiervoor genoemde documenten wordt ook vanuit andere werkterreinen en beleidsvelden (bijvoorbeeld reconstructies, ruimtelijke ordening, stadsdeelvisies, leefbaarheid, etc.) en richtlijnen vanuit het CROW (kennisinstituut) informatie verzameld waar in het op te stellen GVVP rekening mee wordt gehouden.


  2. Verkeer en vervoer

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  2. Verkeer en vervoer

  Beleidskaders

  Met betrekking tot het beleidsveld verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders relevant:

  • Provinciaal Omgevingsplan Limburg en Omgevingsverordening (12 december 2014)
  • Provinciaal en Regionaal Verkeers - en Vervoersplan (12 december 2014)
  • Provinciale Nota Openbaar Vervoer (2005), i.c.m. nieuwe aanbesteding Limburgnet (2016)
  • Wegenbeheersplan 2002-2006 (update 2012)
  • Verkeersveiligheidsplan 1997
  • Wegcategorisering (2007)
  • Parkeerbeleidsnota (2008)