3. Milieu

  Omschrijving van het beleidsveld

  Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk klimaatbeleid respectievelijk energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen zoals educatie, het creëren van werkgelegenheid in klimaat/energieprojecten en op toekomstige kostenbesparingen of kostenbeheersing. Bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu worden waar mogelijk gestimuleerd. Inherent daaraan is voorbeeldgedrag van de gemeente zelf. De gemeente staat op dat gebied open voor innovaties.
  Op het gebied van afval, de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, voert de gemeente de regie.

  Onderscheiden deelterreinen
  Milieubeheer; Afval

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok  (milieu, afval en reiniging)

  3. Milieu

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 4B.


  3. Milieu

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  3. Milieu

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  3. Milieu

  Beleidskaders

  Verschillende beleidskaders zijn relevant:

  Gemeentelijke beleidskaders

  • Milieuprogramma
  • Bouwbesluit en bouwverordening
  • Nota bodembeheer
  • Bodemkwaliteitskaart
  • Begroting / uitvoeringsovereenkomsten Rd4
  • Stadsdeelvisies

  Regionale Beleidskaders

  • Parkstad Limburg Energietransitie ( PALET )