5. Veiligheid en handhaving

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het in samenwerking met diverse partners, met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen, ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.

  Onderscheiden deelterreinen
  Openbare orde algemeen; Crisisbeheersing; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht

  Portefeuillehouder(s)

  • Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken)/rampenbestrijding/coördinatie handhaving)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening)
  • J. Bok (milieu)

  5. Veiligheid en handhaving

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 3C en 4A.


  5. Veiligheid en handhaving

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  5. Veiligheid en handhaving

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  5. Veiligheid en handhaving

  Beleidskaders

  • Wijkveiligheidsbeleid en wijkveiligheidsplannen 2008.
  • Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage 2010/2012.
  • Beleidsnota prostitutiebeleid 2010/2012.
  • Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid 2011/2012.
  • Algemene plaatselijke verordening 2011.
  • Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015.
  • Convenant  veiligheidshuis 2008.
  • Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden 2008.
  • Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012.
  • Evenementenbeleid, normen, toezicht en handhaving 2014.
  • Beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte.
  • Bestemmingsplannen
  • Woonbrief Kerkrade (21 juli 2015)
  • Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2012 t/m 2015 (20 januari 2012) tussen woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg en Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade
  • Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (maart 2011) en de stadsdeelvisies Kerkrade-West (februari 2011), Kerkrade-Oost I (december 2012) en Kerkrade Noord en Oost II (februari 2014).
  • Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling)
  • Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
  • Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
  • Verordening subsidiëring gevelverbetering
  • Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade