6. Jeugd

  Omschrijving van het beleidsveld
  Enerzijds optimaliseren van de ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden en anderzijds voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau.

  Onderscheiden deelterreinen
  Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom).

  Portefeuillehouder(s)

  J. Schlangen (onderwijs, jeugdbeleid, jeugdzorg, sport en weekmarkten & kermissen)


  6. Jeugd

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  6. Jeugd

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken


  6. Jeugd

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  deelname peuterspeelzaal*

  Kinderopvang Kerkrade (KOK)

  % 2-3 jarigen

  36,2

  59,4

  57,8

  indicatie doelgroep-peuter t.b.v. VVE door JGZ (bij 14 maanden consult)

  Meander JGZ

  aantal

  126

  120

  121

  onderzoeken relatief schoolverzuim**

  bureau VSV

  aantal

  251

  347

  761

  onderzoeken absoluut schoolverzuim***

  bureau VSV

  aantal

  2

  1

  3

  maatregelen

  bureau VSV

  aantal

  18

  13

  10

  thuiszitters

  bureau VSV

  aantal

  2

  4

  5

  *   in 2013 is het deelnamepercentage berekend op basis van aantal peuters op teldatum 1 november; voor 2014 en later is dit percentage berekend aan de hand van aantal bezoekende peuters per jaar
  **    het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden
  ***   het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.


  6. Jeugd

  Beleidskaders

  Lokale en regionale beleidskaders

  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2015)
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2015-2026
  • Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2014)
  • Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
  • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2011)
  • Verordening kinderopvang Kerkrade (2012)
  • Lokale Educatieve Agenda (LEA) (2011)
  • Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
  • Bestuursovereenkomst regionale samenwerking Leerplichtwet en Voortijdig Schoolverlaten (2003)
  • Ambtsinstructie leerplicht/RMC (2014)
  • Regionale Aanpak Volwasseneneducatie Zuid-Limburg voor het jaar 2015
  • Regionale / Lokale Educatieve Agenda (2011)
  • Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade (2009)
  • Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg (2009)
  • Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2012)
  • Nota speelruimtebeleid (2012)
  • Jeugdagenda Parkstad 2012-2015
  • Beleidskader “samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid Limburg op de zware gespecialiseerde jeugdhulp 2014-2018”
  • Beleidskader “samenwerking van de Parkstad gemeenten met betrekking tot ambulante jeugdhulp”
  • Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid Limburg
  • Centrumregeling inkoop jeugdzorg regio Zuid Limburg
  • Samenwerkingsprotocol Zuid Limburg en de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van de jeugdhulp
  • Regiovisie Veilig Thuis Zuid Limburg 2014-2018
  • Verordening jeugdhulp Kerkrade 2015
  • Beleidsregels jeugdhulp 2015 Kerkrade
  • Uitvoeringsplan jeugdhulp Kerkrade 2015