7. Welzijn, sport en cultuur

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het beleidsveld is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers.
  Daarnaast gaat het beleidsveld in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten.

  Onderscheiden deelterreinen
  Bibliotheek; Muziekonderwijs; Sociaal cultureel werk; Kunst en cultuur; Sport; Vormingswerk

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok (welzijn en cultuur)
  • J. Schlangen (onderwijs, jeugdbeleid, jeugdzorg, sport en weekmarkten & kermissen)

  7. Welzijn, sport en cultuur

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 3A, 3B.


  7. Welzijn, sport en cultuur

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  7. Welzijn, sport en cultuur

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  7. Welzijn, sport en cultuur

  Beleidskaders

  • Subsidieverordening en beleidsregels gemeente Kerkrade (2012)
  • Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade (2009)
  • Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode
  • Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg)
  • Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade
  • Nota Sportstimulering (2007)
  • Nota sportaccommodaties (2009)
  • Speelruimtebeleid (uitvoering geven aan het rapport “Samenspel”)
  • Plan van aanpak gemeenschapshuizen "Sociaal investeren in mensen en wijken" (2008)
  • Nota vrijwilligersbeleid (2009) / Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties (2012)
  • Subsidieverordening Ondernemersactiviteiten Kerkrade (2012)
  • Visiedocument Bibliotheekwerk Kerkrade (2012)