8. Zorg

  Omschrijving van het beleidsveld

  De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Daarnaast participeert de gemeente in de GGD-Z.L. conform de Wet Publieke Gezondheid (m.n. collectieve preventie).

  Onderscheiden deelterreinen
  Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen; Werk, zorg en activering voor en van de gemeentelijke minima

  Portefeuillehouders:

  • L. Jongen (Wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke zorg en volksgezondheid)
  • H. Wiermans (Sociale zaken en Werkgelegenheid)

  8. Zorg

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  8. Zorg

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  8. Zorg

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  8. Zorg

  Beleidskaders

  • Wmo 2015, Awb, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, alsmede alle onderliggende Besluiten en ministeriele regelingen.
  • Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade “Tsezame Jezonk” 2013
  • Burgerparticipatie binnen de Wmo
  • Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
  • Sociale wijkteams en wijkloketten
  • Zorg binnen de Wmo
  • 4-jaren beleidsplan Wmo
  • Wmo-beleid, besluit en –verordening 2009/2012
  • Kerkraads Wmo-model, voorbeeld van een gekantelde gemeente (sept. 2010)
  • Normenkader 2009-2012
  • Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
  • Verordening sociaal culturele activiteiten 2015
  • Richtlijnen bijzondere bijstand 2015
  • Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2015
  • Beleidsregels Wet Kinderopvang gemeente Kerkrade 2013
  • Verordening cliëntparticipatie 2015
  • Participatieverordening 2015
  • Verordening en beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2015
  • Verordening en beleidsregels Individuele Sudietoeslag 2015
  • Beleidsregel verhogingen en verlagingen 2015
  • Verordening Cliëntenparticipatie 2015