3. Onderhoud kapitaalgoederen

  In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Kort wordt aangegeven het beleidskader c.q. het  betreffende beheersplan en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Bij beleidsveld 11 beheer zijn de beleidskaders, indicatoren en afwijkingen in beeld gebracht.

  Beleids- en beheersplannen

  Jaar

  Financiële vertaling begroting 2017

  Wegbeheer gemeente Kerkrade

  2017

  Voor groot onderhoud en onderhoud voor wegen, trottoirs en pleinen is voor 2017 resp. € 432.200 en € 268.800 beschikbaar. In de voorjaarsnota 2015 is er € 1.200.000 uit het Structuurfonds voor het wegenbeheersplan beschikbaar gesteld. In de jaarschijf 2017 zal hiervan € 500.000 worden aangewend.  Voor reconstructies is er in het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2017 € 2.184.000 beschikbaar.

  Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020

  2016

  Voor regulier onderhoud (exploitatie) is een bedrag van
  € 826.100 beschikbaar. Voor rioolrenovaties en reliningen is in het Investeringsprogramma voor de jaarschijf 2017
  € 2.400.000 beschikbaar. Voor de gehele reeks wordt verwezen naar het GRP 2015-2020.

  Groen
  Onderhoud en beheer grotendeels door detachering WOZL-groen ( 93 medewerkers op basis van detacheringsovereenkomst maart 2015 )

  2014

  Voor het groenonderhoud (WOZL) is voor de jaarschijf 2017 € 1.001.800 beschikbaar. Voor de overige exploitatie budgetten is een bedrag van € 232.100 beschikbaar. In het Investeringsprogramma is er structureel € 360.000 beschikbaar.Het saldo van de reserve plantsoenen bedroeg op 1-1-2016 € 54.600.

  Gebouwenbeheer (jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)

  2007

  Voor het beheer en onderhouden van de gebouwen en sportaccommodaties is een exploitatiebudget van € 540.900 beschikbaar. Tevens is er voor 2017 een investeringsbedrag van € 512.00 beschikbaar. Specifiek voor onderwijsvoorzieningen is er € 200.000 beschikbaar. Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 1-1-2016
  € 883.000.

  Openbare verlichting 1997-2010
  Update 2013

  2013

  In de begroting is voor het jaar 2017 een bedrag van
  € 186.400 voorzien voor  energiekosten van de openbare verlichting. Voor het  onderhoud van de openbare verlichting is een bedrag van € 373.500 beschikbaar. Voor incidentele vervangingen van lichtmasten is een bedrag van € 27.800 voorzien. In het investeringsprogramma is structureel een bedrag van € 155.000 begroot

  Civieltechnische kunstwerken

  2017

  Voor de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken is jaarlijks € 30.400 beschikbaar. In het investeringsprogramma is een bedrag van € 53.000 voorzien.

  De Provincie Limburg heeft de gemeente Kerkrade geadviseerd een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) op te stellen. In 2016 is de afdeling Stedelijk Beheer na een intensieve voorbereiding gestart met deze methodiek, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte wordt gemonitord met behulp van zogenaamde ‘beeldmeetlatten’. Met de introductie van deze werkwijze volgt de gemeente Kerkrade het advies van de Provincie Limburg op.
  Voor het beheer van de riolering en het afvalwater zijn in 2016 de mogelijkheden voor verdere samenwerking met de overige Parkstadgemeenten verder uitgewerkt. Belangrijk deelresultaat van die samenwerking is het door de raad vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP). Kerkrade speelt in deze samenwerking een trekkende rol voor wat betreft het relinen van rioleringen. Ook in 2016 fungeerde de gemeente Kerkrade als opdrachtgever voor reliningsprojecten in onder meer Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Onderbanken.

  In het algemeen geldt voor het onderhoud van kapitaalgoederen dat bezuinigingen op het onderhoudsbudget het kwaliteitsniveau en (het inlopen van) eventuele achterstanden negatief beïnvloeden. In bepaalde schadegevallen kunnen deze mogelijk leiden tot het aansprakelijk stellen van de gemeente. Om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zoveel als mogelijk op peil te houden, zoekt de vakafdeling voortdurend naar slimme combinaties tussen werkgelegenheid, duurzaamheid, participatie en integrale benadering van vraagstukken. De groepsdetachering van 93 medewerkers WOZL-groen is daarvan een voorbeeld. De in het collegeprogramma benoemde hoofdpunten (integraal en kansen, werk en economie, participatie en duurzaamheid) zijn ook bij het werken in de openbare ruimte leidende thema’s. In het Jaarplan 2016 van de Afdeling Stedelijk Beheer, is deze ontwikkeling per onderdeel van het vakgebied verder uitgewerkt. In 2017 zal deze werkwijze worden voortgezet.

  Kerkrade werkt wijkgericht aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft naar een prettige woon- en werkomgeving en hanteert daartoe een buurtmonitor. De uitvoering van het onderhoud vindt gedeeltelijk plaats in eigen beheer. Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij de beleidsvelden Bouwen en wonen (1), Verkeer en vervoer (2) en Beheer (11).

  Bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte hebben de begrippen ‘schoon, heel en veilig’ een vaste plaats ingenomen. De afdeling Stedelijk Beheer heeft op dit gebied een sterke ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Daarbij wordt structureel gezocht naar slimme combinaties tussen mensen, machines en financiële middelen. Goede voorbeelden zijn de zelf ontwikkelde aanpak van het zwerfvuil (die ook in 2016 en 2017 weer financieel wordt ondersteund door het landelijke instituut Nedvang) en de invoering in 2016 van duurzame onkruidbestrijding. Daarbij is geheel gestopt met het gebruik van chemische middelen (Glyfosaat) en wordt onkruid voortaan uitsluitend nog handmatig en mechanisch verwijderd.

  In het onderhoud en beheer van de openbare ruimte wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar het zichtbaar maken van de gemeentelijke inzet. De nieuwe bedrijfskleding, de bedrijfsvoertuigen en de zichtbare aanwezigheid van de medewerkers in de openbare ruimte zijn in dat opzicht belangrijke communicatie-instrumenten naar inwoners en bezoekers van onze stad.

  Op verzoek van de raad heeft in mei 2016 op de werklocatie Hammolenweg 6 een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij raadsleden kennis hebben gemaakt met de samenwerking tussen gemeente en WOZL op de werkvloer. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst zijn aspecten als veiligheid, personeel, logistiek en de onderhoudswerkzaamheden zelf uitgebreid aan bod gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is de grote mate van betrokkenheid tussen bestuur en uitvoerende organisatie van gemeente en WOZL gebleken.

  a. Wegen

  Beleid  en uitvoering

  Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het  wegen- beheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. Het beheer vindt plaats aan de hand van kwaliteitsbeelden. De Raad is geïnformeerd over de stand van zaken qua middelen en prioritering. In juni 2015 is de cie. GEZ middels een presentatie nader geïnformeerd over de werkwijze zoals die ten aanzien van het wegenbeheer wordt gehanteerd. Daarbij is extra aandacht besteed aan de wijze waarop binnen het onderhoud en de wegreconstructies wordt geprioriteerd.

  De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook tweejaarlijks gemeten middels het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (zie programma 2 Werk en Economie). Daarnaast vindt een tweejaarlijkse weginspectie (wegen incl. trottoirs) plaats in opdracht van de vakafdeling.

  Na aanleg van de Buitenring Parkstad zal een aantal wegen aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door de Gemeente Kerkrade worden beheerd. Het te beheren areaal zal als gevolg daarvan worden uitgebreid. Dit zal van invloed zijn op het benodigde budget.

  De winterperiode van 2015 – 2016 heeft nauwelijks tot geen extra schade toegebracht aan het wegdek.

  Budgetten
  Voor groot onderhoud en onderhoud voor wegen trottoirs en pleinen is voor 2017 resp. € 432.200 en
  € 268.800 beschikbaar. In de voorjaarsnota 2015 is er € 1.200.000 uit het Structuurfonds voor het wegenbeheersplan beschikbaar gesteld. In de jaarschijf 2017 zal hiervan € 500.000 worden aangewend. Voor reconstructies is er in het  investeringsprogramma voor 2017 een bedrag van  € 2.184.000  begroot.

  Activiteiten

  Door het college is eind 2015 het programma vastgesteld. Voor 2016 betreft dat  de volgende straten (voorbereiding en uitvoering):
  Sophiastraat, Willem-Sophiaplein, Schoolstraat (in combinatie met afd. verkeer), Vauputsweg (fietspaden en aansluiten op werkzaamheden BPL), Rukkerweg, Kaalheidersteenweg (gedeelte tussen BPL en Conventuelenstraat), Pricksteenweg (gedeeltelijk)   tussen Kohlbergsgracht en Nieuwstraat, Maria Gorettistraat (gedeeltelijk) tussen Groot-Nullandstraat en Bosveldstraat, Kipstraat, Fietspad Koningsweg, Clausstraat, Honneestraat (met name aanvullende onderhoudsmaatregelen), Nassaustraat (met name aanvullende onderhoudsmaatregelen), Teutelebroekstraat, Heiligenhuisstraat (met name aanvullende onderhoudsmaatregelen), Dohmenplein, Debijestraat en Juliastraat (rondom bouwlocatie Eijdemsstraat), Molenweg, Anstelvallei   (ihkv overdracht Anstelvallei), Bosweg (met name aanvullende onderhoudsmaatregelen), Anselderlaan (met name aanvullende onderhoudsmaatregelen).

  Voor 2017 is een voorlopig programma vastgesteld. De omvang van dit programma overschrijdt de beschikbare middelen. Eind 2016 zal door het college een prioritering en daarmee een definitief programma voor 2017 worden vastgesteld. Het betreft (voorbereiding en uitvoering):

  Kruispunt Spekhofstraat, (mits subsidie kan worden verkregen), Gladiolenstraat (gedeeltelijk) tussen Hyacintstraat en Akerstraat, Van Beethovenstraat (gedeeltelijk) nabij centrumontwikkeling, Mozartstraat nabij centrumontwikkeling, Haghenstraat, Lambertistraat, Erpostraat, Channeuxstraat, Poyckstraat en Spiestraat (afhankelijk van bouwplan), Colenstraat (afhankelijk van bouwplan), Molenweg, Holtskuilenstraat, (afhankelijk van bouwplan), Van Meertenstraat (afhankelijk van bouwplan), Van Arsstraat, Nachtegaalstraat (in relatie tot BPL), Gulickstraat (afhankelijk van bouwplan) en de Kommerveldlaan.

  In 2017 is als bijzondere locatie de gemeente werf aan de Hammolenweg voorzien. Na renovatie van de gebouwen dient ook het terrein gerenoveerd te worden. De werf maakt deel uit van het wegennet en kan in het wegbeheer worden verantwoord.

  In het programma zijn een aantal projecten afhankelijk van de voortgang van derden, bijvoorbeeld van bouwlocaties. Mocht er in deze projecten vertraging ontstaan is er een aantal reserve projecten die in 2016 ontworpen zullen worden maar nog niet worden doorontwikkeld tot uitvoering gereed. Mocht er behoefte ontstaan kan uit deze projecten worden geput om daar waar nodig het programma aan te passen. Het betreft de volgende straten:
  Heiluststraat, Van Gronsveldstraat, Pr. Irenestraat, Pr. Marijkestraat, Pr. Margrietstraat, Huynstraat, Van Ederenstraat, Schummerstraat en de Voccartstraat.

  De werkzaamheden aan de openbare ruimte in het kader van het centrumplan Fase 2 ( Martin Buberplein, Theaterplein en omgeving ) zullen worden gestart in de 2e helft van 2016 en worden afgerond in de 1e helft van 2017. In het kader van het regulier onderhoud zullen ondermeer de fietssuggestiestroken worden onderhouden en zullen scheuren worden gevuld en deklagen worden aangebracht. Verspreid over de gehele stad zullen trottoirs en fietspaden worden herstraat. Ten einde het achterstallig onderhoud te beperken (en de kwaliteit op het huidige niveau langer vast te houden) zal in 2016 en 2017 versterkt gewerkt worden met dunne deklagen (slijtlagen). De exacte invulling van het onderhoudsprogramma kan op dit moment niet worden gegeven deze is mede afhankelijk van de werkzaamheden van nutsbedrijven.

  Met de in het collegeprogramma aangekondigde inhaalslag is in de Voorjaarsnota 2015 in financiële zin een begin gemaakt. De uitvoering van de betreffende projecten is na vaststelling van de Voorjaarsnota in voorbereiding genomen.

  Risico’s
  De onderhoudstoestand van de Steenwegen (Heerlenersteenweg en Kaalheidersteenweg) in relatie tot hun omvang vormt een risico. De onderhoudskosten van dit traject groeien jaarlijks.

  b. Riolering en water

  Beleid  en uitvoering
  Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2015 heeft de raad het verbreed  GRP (vGRP) voor de periode 2016-2020 vastgesteld. In dit plan is niet alleen omschreven op welke wijze het riool in stand zal worden gehouden, hoe aan de wettelijke eisen, zoals de wet milieubeheer, wordt voldaan, maar ook hoe de gemeente omgaat met regenwater en grondwater. Tevens wordt berekend welke gevolgen dit heeft voor de tarieven voor de burger. Met het vaststellen van het  vGRP is het rioolrecht vastgesteld voor 2016 maar tevens is een doorkijk aangegeven naar de toekomstige ontwikkeling van het rioolrecht. De egalisatiereserve riolering wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is kostendekkend.
  Enige delen van Haanrade en Eygelshoven voldoen nog niet aan de basisinspanning. Dat wil zeggen dat er nog teveel overstorten op de Anselderbeek en Worm plaatsvinden. Uit een gezamenlijke studie van de gemeenten Landgraaf en Kerkrade en het Waterschapsbedrijf Limburg is in eerste instantie gebleken dat de beste maatregel om aan de basisinspanning te voldoen het bouwen van een gezamenlijk bergbezinkbassin op de gemeentegrens bij Rimburg is. Door de gemalen van het WBL meer afvalwater te laten afvoeren naar dit bassin zullen de overstorten afnemen. Voor het uitvoeren van deze maatregel was er in totaliteit € 3.000.000 gereserveerd. Na een herijking van de plannen zijn de uitvoeringsplannen gewijzigd. De gemeente Kerkrade zet in op aanvullende afkoppel maatregelen, de bouw van een klein bergbezinkbassin aan de Kleine Stegel en het leggen van een bergingsriool aan de Meuserstraat. waarmee op een efficiëntere wijze aan de basisinspanning kan worden voldaan. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse investering van € 1.000.000 gedurende 3 jaren te rekenen vanaf 2017.

  Inzake de Europese Kaderrichtlijn Water stelt de gemeente Kerkrade zich op het standpunt dat de krimp van de bevolking ook leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de vrijgekomen ruimte benut kan worden om water te bergen. Hierdoor zijn extra bergingen wellicht niet meer noodzakelijk en kan de KRW richtlijn op een duurzame manier gehaald worden, nl. regenwater opvangen op de plaats waar het valt. Momenteel wordt onderzocht of het uit efficiëntie overwegingen interessant  is de aanleg van een groene buffer naast het bergbezinkbassin aan de Krichelbergsweg gelijktijdig uit te voeren met voorgenomen werkzaamheden aan de Vloedgraaf ten gevolge van de aanleg van de buitenring

  In 2011 is in Parkstad een onderzoek gestart naar het antwoord op de vraag of samenwerking met betrekking tot stedelijk (afval)water voordelen oplevert. Dit onderzoek is ingegeven uit het feit dat in het regeringsakkoord is opgenomen dat er in de waterketen landelijk € 400 miljoen te besparen valt. In 2013 hebben de colleges in Parkstad een intentieverklaring ondertekend om op diverse onderdelen in de waterketen te gaan samenwerken. Het meest concrete project is het gezamenlijk uitvoeren van reliningsprojecten. Inzake het databeheer is de gemeente vooralsnog van mening dat dit in eigen beheer doeltreffender en goedkoper kan worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van hydraulische berekeningen zal samen met de gemeenten Landgraaf, Voerendaal en Nuth een contract met de gemeente Heerlen worden afgesloten.  Voor de onderdelen reinigen en inspectie, aanschaf en  beheerpompgemalen, reiniging kolken moeten nog contracten worden afgesloten.

  Budgetten.
  Voor het reguliere onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is voor het dienstjaar 2017 in totaliteit een budget van  € 826.100 beschikbaar. In de jaren erna loopt dit budget  licht op (indexering). In het investeringsprogramma riolen is voor de jaarschijf 2017  een bedrag van € 2.400.000  opgenomen. Van dit bedrag is € 1.000.000 beschikbaar voor een bergbezinkbassin dat samen met de gemeente Landgraaf zal worden gerealiseerd. Voor relining, rioolrenovaties en calamiteiten is € 1.400.000 beschikbaar.
  Voor 2018 en 2019 is er telkens  € 2.400.000 beschikbaar en voor de jaarschijf 2020 is € 1.600.000 voorzien.

  Activiteiten
  De te relinen riolen in 2017 worden pas in de loop van 2016 gepland afhankelijk van klachten en inspectie resultaten. Bij geplande wegreconstructies zal het hoofdriool indien noodzakelijk altijd vooraf gerelined worden

  c. Groen

  Beleid en uitvoering.
  Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is het duurzaam behouden en uitbreiden van de huidige groenstructuur in de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken, tussen de wijken en het buitengebied. Als gevolg van de noodzakelijke herstructurering zal meer onbebouwd gebied beschikbaar komen dat mogelijk een groene invulling zal krijgen. De stadsdeelvisies, het Groenontwikkelingsplan en het Bestemmingsplan Buitengebied (in voorbereiding) zullen verder richting geven aan beleid en uitvoering.

  Budgetten
  In de exploitatie is voor het jaar 2017 € 1.001.800 geraamd voor het WOZL groencontract. Dit budget vormt de onderlegger voor de business-case die in 2015 is opgesteld bij de groepsdetachering van 93 medewerkers van WOZL-groen naar de gemeentelijke afdeling Stedelijk Beheer.  Verder zijn nog diverse  kleine posten opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen, in totaliteit circa € 232.100. De ‘reserve plantsoenen’ fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen en bedraagt begin 2016 circa € 54.600. In het investeringsprogramma is vanaf 2017 structureel voor vervanging/reconstructie openbaar groen en omvormingen een bedrag opgenomen van € 360.000.

  Activiteiten
  De navolgende groenprojecten werden in 2016 ter hand genomen en lopen door naar 2017: Park West (Heilust), Groenomgeving Schacht Nulland, Stadspark Kerkrade, Kasteelpark Erenstein fase 2c Parkeerplaats in aansluiting op de gebiedsontwikkeling Anstelvallei, Groenplan Rodaboulevard, fase 2 van Kloostertuin Rolduc en de kwaliteitsverbetering in het kader van beheer en onderhoud.

  d. Gebouwen

  Beleid

  De gemeente Kerkrade heeft momenteel nog een 104-tal objecten in eigendom. Deze panden worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen, het inrichten voor onderwijs en het faciliteren van sportverenigingen
  (zowel voor de buitensport als de binnensport). Daarnaast heeft de gemeente Kerkrade een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, Theater) en speeltuinen in beheer. Deze voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Het zijn locaties waar mensen elkaar ontmoeten en zo wordt bijgedragen aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente in de meest brede zin van het woord.

  Juist in een tijd van economische recessie kan maatschappelijk vastgoed een belangrijke katalysator vormen voor maatschappelijke en economische structuurversterking. In een afnemend particulier initiatief kan juist door de versterking en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed de leefbaarheid in wijken worden versterkt.

  Het vastgoedbeleid is volgend op het ruimtelijk en maatschappelijke beleid. Op strategisch niveau wordt op basis van bevolkingsprognoses aangegeven in welke mate er behoefte is aan een noodzaak tot huisvesting van doelgroepen met betrekking tot de disciplines onderwijs, sport, gemeenschapshuizen e.d. Anderzijds wordt op beleidsterreinen met betrekking tot toerisme en recreatie aangeduid welke ontwikkelingen als beleidsspeerpunt gelden.

  In 2015 is een strategische visie op het gemeentelijk vastgoed door het College vastgesteld en aan de Commissie GEZ gepresenteerd. Inzichtelijk is gemaakt welke panden de gemeente in eigendom heeft voor de huisvesting van doelgroepen en wat de toekomstige huisvestingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is. Bezuinigingsaspecten maken hier onlosmakelijk deel vanuit. Deze visie is uitgewerkt in een vastgoedportefeuilleplan en wordt dit najaar door het College vastgesteld. Huisvesting van doelgroepen op de juiste locatie en onder de juiste voorwaarden staat daarbij voorop. Op basis van een integraal inzicht in de investerings- en exploitatiekosten van het gemeentelijk vastgoed kan een transparante afweging gemaakt tussen het maatschappelijke belang en de financiële gevolgen van het in eigendom hebben van gemeentelijk vastgoed. In deze vindt integrale afstemming met sector Maatschappelijke Zorg plaats.

  Een aantal ontwikkelingen in ons gemeentelijk vastgoed dienen in dit kader specifiek te worden belicht.

  • De realisatie van multifunctionele accommodaties:

  Hierin komen verschillende doelgroepen bijeen. De MFA West in de kerk van de Heilust vormt een passend voorbeeld. Hier is in samenwerking met zorgpartners een sociaal model van beheer en exploitatie toegepast. De zorgpartners zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de diverse verenigingen en zorgen ervoor dat hun cliënten overdag dagelijkse activiteiten van schoonmaak en horeca uitvoeren.
  Concreet wordt met de MFA West bijgedragen aan de realisatie van niet-concurrentiële welzijns- en zorginfrastructuur in combinatie met adequate huisvesting voor verenigingen.
  Ook voor de MFA’s in Bleijerheide (Patronaat) en de Holz (Catharinahoes) wordt samen met de betrokken stichtingsbesturen bekeken hoe de sociaal maatschappelijke functie van deze accommodaties in een nauwe samenwerking met de gemeente kan worden geconcretiseerd.

  • Het cultuurcluster in het Centrum vormt een essentieel onderdeel van onze vastgoedportefeuille. Naast de bouw van een nieuw winkelcentrum, in samenhang met woningen, wordt met bibliotheek en Parkstad Limburg Theaters invulling gegeven aan een nieuw cultuurcluster. Naast de theaterfuncties en de functies van de bibliotheek worden hierin ook andere culturele functies gehuisvest. Daarbij vormt een afweging met betrekking tot het optimaliseren van de exploitatie van gemeentelijk vastgoed een belangrijk criterium.
  • Een bijzonder onderdeel van de vastgoedvoorraad van onze gemeente vormt het voormalig onderwijsgebouw de Campus met herbestemmingsmogelijkheden.
  • De locatie Hammolenweg, waar ambtenaren van de afdeling Stedelijk Beheer en sinds vorig jaar ook WOZLgroen-medewerkers hun onderkomen hebben, wordt verbouwd. In het derde kwartaal van 2016 wordt gestart met de renovatiewerkzaamheden met als uitgangspunt een energieneutrale doelstelling.
  • Gemeente is eigenaar van de Botanische Tuin Kerkrade. In 2015 en 2016 heeft de ontgrijzing van de buitenbeplanting plaatsgevonden. De renovatie van de opstallen is mede afhankelijk van de toekomstvisie van de Botanische Tuin Kerkrade. Deze visie wordt eind 2016 vastgesteld.
  • Gemeente is grootaandeelhouder in de Stadion-groep en verantwoordelijk voor c.q. heeft belang bij het beheer en onderhoud van het Parkstad Limburg Stadion. Het betreft met name het hoofdgebouw, de zittribunes / dak en het speelveld. Investeringskosten in deze worden meegenomen in het jaarplan. Voor beheer- en exploitatie voor dit gedeelte van het stadion is structureel een budget van € 50.000 gereserveerd.
  • De toekomstmogelijkheden van MFC d’r Pool worden mede bekeken in samenhang met de Bewegingsboulevard. Deze Bewegingsboulevard beoogt een krachtige impuls te geven voor een vitale toekomst, waarbij in beweging zijn en blijven met ‘jong voor oud en oud voor jong’ als centraal thema geldt. Onderzocht wordt in hoeverre deze missie van het Center Court en de concretisering daarvan in doelstellingen en activiteiten past binnen onze eigen beleidskaders. De activiteiten binnen MFC d’r Pool maken deel hiervan uit.
  • De huidige opstallen op sportpark Kaalheide zijn in een desolate toestand. Als gevolg van het ontbreken van een toekomstvisie over de invulling van het pand is de afgelopen jaren aan het grootste deel van het gebouw nagenoeg geen onderhoud meer uitgevoerd (met uitzondering van  datgene in het kader van het veiligheidsaspect  en wettelijke verplichtingen). De meerjarige onderhoudsplanning is hier niet ‘meer’ van toepassing. Mogelijke herbestemming waarbij een nieuwe (gescheiden) invulling wordt gegeven aan de huisvesting van de zittende gebruikers waaronder Roda JC en Achilles-Top op sportpark Kaalheide wordt verder onderzocht (aparte ingang, parkeerplaats en opstallen eventueel wel onder 1 dak).
  • Alle gemeentelijke panden waarbij het wettelijk verplicht is om een energielabel te hebben, zijn voorzien van een energielabel. Behalve voor MFC D’r Pool en de Campus; voor deze twee panden wordt een energielabel opgesteld wanneer er een uitsluitsel is gevormd inzake hun toekomstvisie. Daarnaast is voor een negen-tal strategische panden een maatwerkadvies opgesteld. Verder speelt duurzaamheid een grote rol bij de realisatie van MFA West en de renovatie van de gemeentewerf. Bij de materiaal- en installatiekeuze tbv deze objecten zal worden gekeken naar een zo laag mogelijk energieverbruik en CO2 uitstoot. Met betrekking tot het regulier onderhoud worden defecte installaties en producten altijd vervangen door een duurzame/ energiebesparende variant.

  Naast bovengenoemde voorzieningen heeft de gemeente ook een aantal woningen, woonwagens,
  parkeergarages en winkelpassages in bezit.

  Binnen het gemeentelijk vastgoed van de 104 objecten wordt steeds opnieuw een onderverdeling gemaakt in strategisch en niet-strategisch vastgoed. Objecten die specifiek worden aangemerkt als “strategisch kernvoorraad” worden als zodanig belangrijk beschouwd dat ze (op korte termijn) niet vervreemd mogen worden. Deze worden op een goed onderhoudsniveau gehouden.
  De overige gebouwen staan op de nominatie om vervreemd of gesloopt te worden. Deze gebouwen
  worden in principe marginaal onderhouden op basis van alleen klachtenonderhoud.
  Voor 2017 geldt dat de verkoopactiviteiten van objecten in eigendom van de gemeente onverkort voortgezet zullen worden. Hierbij wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid om te komen tot het verkleinen van gemeentelijke vastgoedportefeuille.  
  Dit betekent dat de strategische voorraad aan gemeentelijk vastgoed steeds wordt herijkt.

  Onderhoud
  Het vastgoed in eigendom van de gemeente Kerkrade is zeer dynamisch. Toekomstige maatschappelijke invulling van de diverse objecten is op voorhand niet bekend. Afhankelijke van de status van de objecten (strategische / niet-strategisch ) wordt de onderhoudstoestand van de gebouwen op peil gehouden waarbij noodzakelijke uitvoering  sober maar doelmatig wordt uitgevoerd.
  Op grond van de conditiemeting(en) en periodieke inspectie wordt bezien of het mogelijk uitstellen van ‘noodzakelijk’ planmatig onderhoud verantwoord is waarbij rekening wordt gehouden met de economische en de technische levensduur.   

  Budgetten
  Regulier beheer en onderhoud ic. kosten voor correctief en/of klachtenonderhoud alsmede contract- of serviceonderhoud worden uit de exploitatie bekostigd. Verder zijn nog diverse andere gebouw-gerelateerde posten in de begroting opgenomen, o.a. ten behoeve van welzijnsgebouwen, sportaccommodaties, schoolgebouwen en overige gebouwen. Op jaarbasis is  hiervoor € 540.900,--  beschikbaar.

  De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve gebouwen toegevoegd. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1-1-2016 ca. € 883.000.  
  Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van een jaarplan een bijdrage beschikbaar gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties). In de voorjaarsnota 2016 heeft er voor strategisch onderhoud vastgoed een dotatie van € 200.000 in de reserve gebouwen plaatsgevonden.

  Daarnaast is in het investeringsprogramma voor 2017 een investeringsbedrag van € 512.000 voorzien. Tot slot is er in het investeringsprogramma specifiek voor huisvesting onderwijs € 200.000 voorzien.

  Activiteiten
  Voor 2017 wordt de lijn van een pro-actief vastgoedbeheer voortgezet.  Dit betekent sturing op efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën. Daartoe is het meerjarenprogramma Vastgoed nog meer gecompleteerd en inzichtelijker gemaakt, waarbij tenminste volgende factoren worden aangeduid: kostprijsdekkend, onderhoud & kwaliteit, huurderving, waarde van het bezit en ontwikkeling van de reserves. Tevens zal leegstand zoveel mogelijk voorkomen moeten worden door tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden.
  Meervoudig verhuurde gebouwen zullen steeds vaker kunnen voorkomen. Leegstand zal op die manier verzilverd kunnen worden. De deelnames aan de Verenigingen van Eigenaren zal tijdbesparend gaan werken.

  Belangrijk is het om in samenhang met de strategische visie inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het huisvesten van doelgroepen. De kosten en huuropbrengsten cq. subsidies worden veelal afzonderlijk geadministreerd en dienen integraal inzichtelijk te worden gemaakt. Op deze wijze kunnen de onderhoudskosten optimaler worden afgestemd op de mate van courantheid van gebouwen en kan de bezettingsgraad van panden verder worden verbeterd. Op grond van deze integrale benadering is het mogelijk om ook in de toekomst -vanuit het maatschappelijk belang – huisvesting van de doelgroepen toch mogelijk te maken. In 2017 wordt het proces tot het vergroten van de transparantie in de vastgoedportefeuille voortgezet, zowel inhoudelijk als financieel door het verbeteren van de technisch/financiële administratie van het gemeentelijk vastgoed met de insteek efficiënter gebruik van het gemeentelijk vastgoed.

  Om vandalisme en kraak van leegstaande panden tegen te gaan zal tijdelijke bewoning, al dan niet op basis van kortstondige verhuur worden bekeken waarbij het eigen beheer de voorkeur geniet.  Verder geldt het vergroten van de mate van professionaliteit van de dienstverlening richting huurders en gebruikers door het doorvoeren van accountmanagement als concrete activiteit, waarbij één persoon als contactpersoon fungeert en verantwoordelijk is voor de interne afstemming. In het kader van klantgerichtheid en klantvriendelijkheid  en de noodzaak hiervan wordt bovenstaande voor 2017 nog verder uitgebreid.

  e. Openbare verlichting

  Beleid en uitvoering
  De openbare verlichting in onze gemeente voldoet aan de algemeen geldende norm. Naast de jaarlijkse onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige Beleidsplan Openbare Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut. De laatste jaren groeit het areaal dat toe is aan vervanging. Om de financiële consequenties hiervan te kunnen bepalen zal een nieuw beleidsplan moeten worden vastgesteld. De komende 5 jaar zal ruim 20 % van het areaal ouder zijn dan 40 jaar. In 2014 zijn alle masten van 40 jaar en ouder getest op stabiliteit waardoor de levensduur met 5 jaar is verlengd. Masten met onvoldoende stabiliteit zijn vervangen. In 2019 zullen deze masten opnieuw moeten worden getest en daar waar nodig moeten worden vervangen. Het energiegebruik zal naar verwachting weer licht dalen door de inzet van LED(energiezuinige) verlichting. Dit betekent dat op het gebied van openbare verlichting actief invulling kan worden gegeven aan het thema ‘duurzaamheid’, zoals dat is opgenomen in het collegeprogramma.

  Budgetten
  Voor onderhoud aan de straatverlichting is voor 2017 een exploitatiebudget beschikbaar van € 373.500. Voor het incidenteel vervangen en of bijplaatsen van lichtmasten is er € 27.800 beschikbaar. Voor het energieverbruik van de openbare verlichting is € 186.400 voorzien. Voor planmatige vervanging is in het investeringsprogramma jaarlijks een bedrag van € 155.000 beschikbaar. Bij reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting (indien deze aan vervanging toe is) vernieuwd ten laste van het budget wegen straten en pleinen.

  Activiteiten
  De lichtmasten en armaturen die om onderhoudstechnische redenen aan vervanging toe zijn worden zoveel mogelijk planmatig vervangen.

  f. Civieltechnische kunstwerken

  Beleid  en uitvoering
  Een onderdeel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde wordt gevormd door de civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken werden op ad-hoc basis beheerd. Naar aanleiding van een inventarisatie en inspectie is een onderhoudsprogramma opgesteld.

  Na aanleg van de Buitenring Parkstad zal een aantal wegen met bijbehorende kunstwerken aan de Gemeente Kerkrade worden overgedragen die nu niet door de Gemeente Kerkrade worden beheerd. Het te beheren areaal zal dientengevolge worden uitgebreid. Dit zal van invloed zijn op het benodigd budget. Hierbij valt te denken aan een aantal grotere kunstwerken bij de Locht maar ook aan het kunstwerk in de Vauputsweg over de Buitenring zoals door de provincie voorzien.

  Budgetten
  Voor het reguliere onderhoud aan civieltechnische werken is in 2017 structureel rekening gehouden met een budget van € 30.400 in de begroting. In het investeringsprogramma voor  2017  is € 53.000 beschikbaar.

  Activiteiten
  Er zullen kleine onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan civieltechnische kunstwerken. Daarnaast zullen er grootschalige werkzaamheden uitgevoerd worden aan de volgende objecten:
  Ten behoeve van de brug in de Merksteinstraat zijn voorbereidende werkzaamheden in uitvoering. Er zijn aanvullende werkzaamheden nodig aan de keerwanden langs de Wijngracht (tov het Atriumterrein); de voorbereiding voor de vervanging van de duikers in de Hammolenweg (vloedgraaf) en de Bosweg (Anstelerbeek) zal worden opgestart. Er zal op grotere schaal onderhoud worden gepleegd aan de kitvoegen van diverse kunstwerken (oa Tunnelbak Roderlandbaan)

  Risico’s
  Uit de uitgevoerde inspectie en het bijbehorende onderhoudsadvies blijkt dat het optimale onderhoud budget jaarlijks gemiddeld € 240.000 zou moeten bedragen. Dit betreft de combinatie van onderhoud en reconstructie budget, waarbij het zwaarte punt in onderhoud zit

  Voor Civieltechnische kunstwerken is eind 2015 een inspectierapportage en een onderhoudsplanning opgesteld. Deze zal medio 2016 middels een nota aan het college worden voorgelegd. Er is weliswaar nog geen sprake van een achterstand in het onderhoud wel van een afname van de gemiddelde kwaliteit. Om de kwaliteit op peil te houden en een verdere daling te voorkomen zal een aanpassing (verhoging) van het budget noodzakelijk zijn.