6. Verbonden partijen

  De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De Nota Verbonden Partijen, die in september 2014 is geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen.

  a. Verbonden partijen

  In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:
  (NB: De ontbrekende tussenliggende nummers betreffen inmiddels vervallen deelnames in verbonden partijen)

  Verbonden partijen gemeente Kerkrade

   Beleidsveld

  1.

  GR

  Reinigingsdiensten Rd4

   3

  2.

  GR

  GGD Zuid-Limburg

   8/5

  3.

  GR

  Werkvoorzieningschap O.Z.L.

  9

  4.

  GR

  Stadsregio Parkstad Limburg

  10

  5.

  GR

  Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

  9

  6.

  GR

  Eurode

  10

  8.

  Nazorg Limburg BV

  3

  9.

  NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

  3/10

  10.

  NV Reinigingsdiensten Rd4

  3

  11.

  GaiaZOO BV

  4

  12.

  BV Holding Stadion Kerkrade

  0/7

  14.

  EBC GmbH & Co. KG

  4/10

  15.

  Technologiepark Herzogenrath GmbH

  4

  16.

  BV Parkeeraccommodaties Kerkrade

  2

  17.

  BV Multifunctioneel Complex d'r Pool

  7

  18.

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

  10/0

  19.

  NV Enexis Holding

  10/0

  21.

  Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
  (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)

  10/0

  22.

  GR

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  5

  23.

  NV Parkstad Limburg Theaters

  7

  25

  GR

  Regionale uitvoeringsdienst ( RUD ) Zuid-Limburg

  5

  26

  IBA Parkstad B.V.

  1

  27

  GR

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

  0

  28

  GR

  Gegevenshuis

  11

  29

  GR

  Omnibuzz (doelgroepenvervoer)

  8

  * GR= Gemeenschappelijke Regeling

  b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

  Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven.

  1. Reinigingsdiensten Rd4(beleidsveld 3, zie ook nummer 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting samenwerking.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerendaal, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.342

  2.460

  Resultaat

  2.584

  Vreemd vermogen

  26.246

  26.160

  Aandeel Kerkrade

  Circa 18%

  2. GGD Zuid-Limburg / GHOR(beleidsveld 8/5)

  Doelstelling / openbaar belang
  De GGD Zuid-Limburg ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van gezondheidsbeleid ten behoeve van de burgers. Daarnaast bieden zij gevraagd en ongevraagd advies en geven zij uitvoering aan rijksprogramma’s op het gebied van volksgezondheid conform de Wet Publieke Gezondheid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voor de komende beleidsperiode zijn de GGD en gemeenten een ontwikkelpartnerschap aangegaan vanuit een samenwerkingsperspectief met een gelijkblijvend budget, waarbij sprake is van een jaarlijkse indexatie conform de geldende regels.
  Kern is: anders samenwerken, efficiency, inzetten op preventie en kiezen voor een structurele en integrale aanpak ten behoeve van een effectief gezondheidsbeleid, waarbij verbinding worden gelegd met andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De brede kijk op gezondheid zal een vervolg krijgen in de uitwerking van beleid.
  Daarnaast is Veilig Thuis onderdeel van de GGD en hebben de gemeenten en de GGD te maken met een sterke toename van het aantal asielzoekers en vergunninghouders. Deze instroom stelt de overheid, de gemeenten en de gezondheidszorg voor uitdagingen. Het taakveld van Veilig Thuis en de taken met betrekking tot de vergunninghouders zijn volop in ontwikkeling en onduidelijk is of én welke implicaties deze ontwikkelingen hebben voor de begroting van 2017 en de volgende jaren.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  4.262

  4.201

  Resultaat

  1.050

  Vreemd vermogen

  17.879

  10.759

  Aandeel per inwoner

  € 18,07

  NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”-producten en diensten.

  3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg(beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).

  De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.

  De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is hierbij de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse veranderingen. De wijzigende wetgeving in relatie tot de Wsw (geen instroom meer mogelijk vanaf 1-1-2015), het faillissement van Licom (overname van activiteiten), de invoering van de Participatiewet en de keuzes die de gemeenten als regievoerder maken (afbouw naar beschut en detacheringen integreren met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)).

  Zo regulier mogelijk werken is het uitgangspunt van de Participatiewet, de gemeenten krijgen de regie en SW-bedrijven moeten zich een plaats verwerven in het nieuwe krachtenveld.
  Bij die positionering laat WOZL zich inspireren door haar visie op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen het werk te laten doen dat het best past bij de fase waarin zij zich bevinden, kunnen zij ervaring opdoen en hun kwaliteiten ontwikkelen. Dat kan de opmaat zijn voor een volgende stap, binnen de SW of daarbuiten. Het gaat om de beweging: ontwikkelen, begeleiden en doorgeleiden. Kortom, “Werken is ontwikkelen en participeren”.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten trajecten uitvoert, primair voor de Wsw met mogelijkheden voor doelgroepen binnen de Participatiewet. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten.

  Door de komst van de Participatiewet wordt de sterfhuisconstructie van WOZL verstrekt. Vanaf 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk. Daarnaast neemt het subsidiebedrag per persoon stapsgewijs af en is de berekeningssystematiek met betrekking tot de arbeidsjaren gewijzigd (zie verder beleidsveld 9 en de risicoparagraaf). Een herschikking van de organisatie in een holding, een Beschut bv en een Detachering bv heeft reeds plaatsgevonden. Gezien de integratie van Detacheringen bv, met het WSP Parkstad, is opnieuw een herschikking van de governance gewenst.

  De overige overgenomen activiteiten van Licom zijn namelijk vervreemd, dan wel worden afgestoten, waardoor de (publiekrechtelijke) beheersorganisatie WOZL haar (privaatrechtelijke) uitvoeringspoot steeds verder ziet krimpen. Voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s is een algemeen directeur aangesteld. De bestuurssecretaris fungeert ter ondersteuning van de GR.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR en een afnemend aantal BV’s te Heerlen, met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Waarbij de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg a/d Geul het voornemen kenbaar hebben gemaakt om uit te treden uit de GR WOZL. Het onderzoek naar de wijze waarop het uittreden vorm kan worden gegeven, is ten tijde van de opmaak van de voorliggende begroting, nog lopende.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  5.133

  1.363

  Resultaat

  802

  Vreemd vermogen

  14.236

  15.280

  Aandeel Kerkrade

  Circa 24,7%

  4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+)(beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de beleidsterreinen.  Wonen en herstructureren, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme, de zgn. Kerntaken. Daarnaast is sprake van een zgn. Flexibele schil, waarin thans grensoverschrijdende activiteiten in het kader van AG Charlemagne zijn opgenomen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De komende jaren zal het landschap van samenwerking binnen Parkstad veranderen door nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Er zal reflectie nodig zijn om te bezien wat dit voor de samenwerking binnen Parkstad betekent. Dat geldt eveneens voor de mogelijke consequenties die verbonden kunnen worden aan de tussenevaluatie van de transitie van Parkstad welke voornamelijk ingaat op de uitvoering van kernthema’s, de overdracht van taken van het regiobureau naar  de gemeenten en de vraag of dit alles wellicht moet leiden tot een bijstelling van kerntaken. De tussenevaluatie is/zal in het 4e kwartaal van 2016 afgerond zijn cq worden met mogelijke gevolgen voor het jaar 2017 en verdere jaren.    

  Daarnaast blijft Parkstad Limburg onverminderd inzetten op het Regioprogramma inhoudende het investeren in de duurzame economische vitaliteit van Parkstad en daarmee op het versterken van de potentie van de regio. Daarbij accepteert de regio dat door natuurlijk verloop het aantal inwoners geleidelijk terugloopt. En er wordt op geanticipeerd door de bevolkingsdaling te combineren met kansrijke investeringen. Voorbeelden: het verbeteren van het woningaanbod, het vergroten en verbeteren van het groenareaal en beter afstemmen van het retail aanbod. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van de Provincie.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
  Financiële gegevens   (concept)

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  5.004

  4.796

  Resultaat

  394

  Vreemd vermogen

  13.220

  8.910

  Aandeel Kerkrade

  19,31%

  NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).

  5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg)
  (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Op basis van dit plan dient de gemeenteraad een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. In de vergadering van 25 november 2015 heeft de raad het 2e beleidsplan schuldhulpverlening voor onze gemeente vastgesteld. Deze keer voor de periode 2016-2019.
  Met dit nieuwe beleidsplan is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij de gemeente de regie op het traject schuldhulpverlening naar zich toe trekt. Voorts zal aan preventie nog meer aandacht besteed worden, dan thans reeds het geval is.
  In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen, is de vraag naar schuldhulpverlening in de afgelopen jaren in onze gemeente afgenomen. Hiervoor is geen verklaring te benoemen. Er is thans geen indicatie waar te nemen dat de vraag de komende jaren weer zal toenemen. Uiteraard is een toename ook niet uit te sluiten. Momenteel lijkt het er op dat het aantal meldingen zich stabiliseert.
  Deze onbekendheid brengt het risico met zich mee dat de met schuldhulpverlening gepaard gaande kosten niet met zekerheid van te voren zijn aan te geven. 

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR is gevestigd in Sittard-Geleen met de overige gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht.

  Financiële gegevens                                                                                              bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  433

  445

  Resultaat

  12

  Vreemd vermogen

  10.100

                10.165

  Aandeel Kerkrade

  NB: De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief exploitatieresultaat fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het uitstaande kredietvolume.

  6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen *

  105

  108

  Resultaat

  3

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

  50 %

  * Het Openbaar Lichaam Eurode heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.

  8. Nazorg Limburg(beleidsveld 3)

  Doelstelling / openbaar belang
  Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
   Lage risico’s.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.553

  2.900

  Resultaat

  347

  Vreemd vermogen

  128

  0

  Aandeel Kerkrade

  Circa 2,4%

  9. Waterleiding Maatschappij Limburg(beleidsveld 3/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen. koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  180.841

  188.490

  Resultaat

  7.649

  Vreemd vermogen

  386.816

  381.055

  Aandeel Kerkrade

  Circa 3,4 %*

  10. Reinigingsdiensten Rd4(beleidsveld 3)
  (zie ook nummer 1)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.
  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal en Eijsden - Margraten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  610

  756

  Resultaat

  223

  Vreemd vermogen

  4.571

  6.822

  Aandeel Kerkrade

  18,6%

  11. GaiaZOO(beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang

  1.   Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
  2.   Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
  3.   Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Het park investeert de komende jaren onder andere in het voor bezoekers het gehele jaar begaanbaar en bereikbaar te maken alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar te maken. Daarnaast zal in komende jaren geïnvesteerd worden in vernieuwde/verbeterde publieksparking als gevolg van aanleg Buitenring Parkstad Limburg, een multifunctioneel entreegebouw en uitbreiding van de diercollectie. Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Apenheul (0%), Moraco NV (41,24%) en Industriebank LIOF NV (18,63%). Apenheul heeft in 2015 haar aandelen verkocht aan Moraco en Gemeente Kerkrade, waardoor het aandelenkapitaal van betreffende partijen is uitgebreid.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  11.566

  14.952

  Resultaat

  * 3.386

  Vreemd vermogen

  6.883

  5.672

  Aandeel Kerkrade

  40,13%

  * inclusief ontvangen compensatiebedrag voor onteigening grond en aanleg nieuwe parkeerplaats. Het operationeel bedrijfsresultaat voor belasting is conform 2014 en bedraagt een winst ad € 100.  

  12. Holding Stadion Kerkrade(beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De continuïteit van het stadion is een aandachtspunt in die zin dat er vordering bestaat die de gemeente nog heeft op het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van een grote huurder. Met het cederen van de mediagelden waarop de BVO recht heeft voor het spelen van ere divisievoetbal is echter een belangrijke stap gezet in het consolideren van de continuïteitspositie van PLS. In 2016 is verder gebouwd aan de infrastructuur rondom een gezonde exploitatie van het stadion. Deze moet er voor zorgdragen dat de eigenstandige positie van het stadion sterk verbeterd wordt. In 2017  zal de exploitatie verbetering verder vorm dienen te krijgen aan de hand van de smanewerking tussne stadion en BVO.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,15%).

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  -1.997

  - 911

  Resultaat

  1.086

  Vreemd vermogen

  21.814

  20.205

  Aandeel Kerkrade

  87,48%

  Met de cessie van mediagelden door Roda JC aan het Stadion (raad december 2015) is voor de gemeente het risico "Parkstad Limburg Stadion" thans verworden tot een aandachtspunt. Zie verder ook de toelichting in de rekening 2015.

  14. Eurode Business Center (EBC)(beleidsveld 4/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet-  en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Per ultimo 2014 kan gesteld worden dat, rekening houdende met aard en omvang van de onderneming het resultaat over 2014 als tevredenstellend kan worden beschouwd.
  Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.
  Een van de aandeelhouders, Industriebank LIOF NV, heeft aangekondigd haar aandelenbezit in het Eurode Business Center van de hand te willen doen. Onderzoek vindt plaats naar  de gevolgen van een dergelijke stap voor de vennootschap en haar aandeelhouders.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH & Ko. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

  Financiële gegevens:                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  831

  867

  Resultaat

  37

  Vreemd vermogen

  2.727

  2.638

  Aandeel Kerkrade

  25 %

  15. Technologiepark Herzogenrath(beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH te Herzogenrath, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen Duitsland).

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  53

  65

  Resultaat

  12

  Vreemd vermogen

  756

  481

  Aandeel Kerkrade

  5,33 %

  16. Parkeeraccommodaties Kerkrade(beleidsveld 2)

  De BV heeft vanaf 2016 al haar activiteiten overgedragen aan de gemeente Kerkrade (100% aandeelhouder). De verkoop heeft in december 2015 plaatsgevonden, het betreffende vastgoed is ook in december 2015 overgedragen onder verrekening van de langlopende lening. De formele ontbinding van deze BV is inmiddels in gang gezet en zal in het najaar van 2016 worden afgerond.

  17. Multifunctioneel Complex d’r Pool(beleidsveld 7)

  De BV heeft vanaf 2016 al haar activiteiten overgedragen aan de gemeente Kerkrade (100% aandeelhouder). De verkoop heeft in december 2015 plaatsgevonden, het betreffende vastgoed is ook in december 2015 overgedragen onder verrekening van de langlopende lening en aandelenkapitaal/agio. De formele ontbinding van deze BV is inmiddels in gang gezet en zal in het najaar van 2016 worden afgerond.

  18. Bank Nederlandse Gemeenten(beleidsveld 10 / 0)

  Doelstelling / openbaar belang
  BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De komende jaren is de pay-out ratio verlaagd van 50% naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de periode tot 2018 een overgangsfase geldt. Tevens is sprake van een toenemende volatiliteit van het jaarresultaat als gevolg van een verplichte aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.  Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst voor de toekomst. Samengevat kunnen de risico’s als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager uitvalt.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  3.852.000

  4.163.000

  Resultaat

  226.000

  Vreemd vermogen*

  149.923.000

  145.348.000

  Aandeel Kerkrade

  0,329139%

  * inclusief achtergestelde leningen

  19. Enexis Holding(beleidsveld 10/0)

  Doelstelling / openbaar belang
  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het voormalige Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:

  1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  2. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie;
  3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  
  4. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

  De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio vanaf 2011 maximaal 50% mocht bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. Er is een wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen.  Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  3.516.700

  3.607.700

  Resultaat

  223.100

  Vreemd vermogen

  2.900.300

  3.471.700

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent(beleidsveld 10/0)

  In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeiden nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit betreft: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV.

  Doelstelling / openbaar belang
  Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 mln van de bruglening (tranche D) achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. Tranche A is in 2012 vervroegd afgelost, tranche B is in 2013 eveneens vervroegd afgelost en tranche C zal in 2016 vervroegd worden afgelost.

  De laatste garanties uit de verkoop van Essent worden momenteel afgewikkeld (zie ook Voorjaarsnota 2016). Naar verwachting wordt de CBL Vennootschap in de loop van 2016 geliquideerd en valt een eventueel positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Dat geldt ook voor de Verkoop Vennootschap.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  PBE

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  1.598

  1.598

  Resultaat

  -/- 18

  Vreemd vermogen

  108

  118

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Vordering op Enexis

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  66

  43

  Resultaat

  -/- 22

  Vreemd vermogen

  862.131

  862.181

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Verkoop Vennootschap

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  363.305

  84.803

  Resultaat

  48.860

  Vreemd vermogen

  79.968

  30.139

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  CBL Vennootschap ($)

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  $ 9.811

  $ 9.460

  Resultaat

  $ -/- 351

  Vreemd vermogen

  $ 107

  $ 445

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Claim Staat Vennootschap

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  9

  -/- 42

  Resultaat

  -/- 50

  Vreemd vermogen

  36

  50

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg(beleidsveld 5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het  op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren  van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke bevolkingszorg bij rampen zijn overeenkomstig de wettelijke regeling gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR (vestigingsplaats Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg

  Financiële gegevens                           (* € 1.000)

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  11.501

  10.056

  Resultaat

  207

  Vreemd vermogen

  47.445

  42.600

  Aandeel Kerkrade

  div.bedr/inw

  NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten ( onderdeel veiligheid ).

  23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Theater Kerkrade prominente partner binnen het toekomstige Cultuurcluster. Theater zal ook van buitenaf meer direct herkenbaar zijn.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

  Financiële gegevens                               bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.788

  3,505

  Resultaat

  270

  Vreemd vermogen

  3.387

  3.047

  Aandeel Kerkrade

  Circa 33%

  25. GR Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg(beleidsveld 5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het sinds 1 juli 2013 behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Tot op heden is alle personeel dat werkt voor de RUD op detacheringsbasis werkzaam. De begroting is er wel telkens op ingericht geweest dat personeel in dienst zou zijn bij de RUD. Nu dit niet het geval is, ontstaan jaarlijks overschotten. Het plaatsen van personeel bij de RUD wordt verwacht in 2017.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  College van GS provincie Limburg en overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  ---

  --

  Resultaat

  1.389

  Vreemd vermogen

  1.968

  2.496

  Aandeel Kerkrade

   ca.2%

  26. IBA Parkstad B.V.(beleidsveld 1)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung Parkstad 2020”zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd en “Uitvoeringsprogramma IBA” met de concrete IBA projecten.
  Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde “open innovatie” centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.  

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het Uitvoeringsprogramma IBA is op 22 juni 2016 vastgesteld. Dit programma omvat 50 IBA Kandidaat-projecten. Het Uitvoeringsprogramma IBA is het resultaat van een interactief proces, waarbij de projecten uit de Open Oproep verbonden en verrijkt zijn met de ambities van de kernpartners in de regio (o.a. gemeentes, corporaties, zorginstellingen, bewonerscollectieven) en waarmee de uitvoeringskracht vergroot wordt. Het uitvoeringsprogramma omvat een totaalinvesteringspakket van honderden miljoenen. Voor Kerkrade betreft het de volgende projecten:

  - IkGroenHet  (groene recreatieve routes, binnenstedelijke wildernis, pocket-parks, verblijftoerisme)
  - Leisurering (BPL leisurering, ringaansluitingen, ontgrondingen & bedrijventerreinen)
  - Center Court (bewegingsboulevard, zwembad, wonen en defensie kantoor)
  - Elisabeth Stift (zorgwoonvoorziening in monumentaal Klooster)
  - Superlocal (sloop en deels nieuwbouw in Bleijerheide)
  - C-City & IBA Scoop (museumplein en IBA Scoop)
  - Rolduc (behoud door ontwikkeling van kloosters Rolduc & Pannesheide)
  - Energiek Heilust (Verduurzaming mijnkolonie Heilust)

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  4/7/2014*

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  20

  584**

  Resultaat

  564

  Vreemd vermogen

  0

  3.443

  Aandeel Kerkrade

  9,65%

   * IBA heeft een jaarrekening opgesteld over de periode 4 juli 2014 t/m 31 december 2015.
  ** Inclusief onverdeeld resultaat 2014/15.

  27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.(beleidsveld 0)

  Doelstelling/openbaar belang
  BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van lokale belastingen en de uitvoering van de wet woz. Beoogd wordt door schaalvoordelen kostenbesparingen te realiseren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt  van BsGW is een sluitende begroting. In de ontwerpbegroting 2017 worden enkele mogelijke (nog onzekere) ontwikkelingen genoemd. Sommige leiden mogelijk tot (extra) kosten, andere kunnen in de toekomst mogelijk tot lagere bijdragen leiden. Punten van zorg zijn er ook, zo meldt BsGW. Het betreft m.n. de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten, het Woningwaarderingsstelsel (WWS) t.b.v. de sociale huurwoningen en de aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Er zijn per 2015 32 deelnemers: de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel&Maas, Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade, en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Per 1 januari 2017 fuseren de 2 waterschappen tot Waterschap Limburg.

  Financiële gegevens                                bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen*

  48

  -284

  Resultaat

  -/- 332*

  Vreemd vermogen

  6.915

  5.529

  Aandeel Kerkrade

  circa 3,7%

  * Het negatieve resultaat is geheel te wijten aan de pas na balansdatum ontstane verplichting voor het uitbetalen van proceskosten met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren 2015. De schaalvoordelen die zijn ontstaan als gevolg van nieuwe toetreders vormen binnen de BsGW-begroting de dekking voor de extra proceskosten. Deze dekking wordt gefaseerd opgebouwd vanaf 2015. Zonder het bovengenoemde zou over geheel 2015 een positief saldo van baten en lasten gerealiseerd zijn van € 24.000.

  28. Gegevenshuis(beleidsveld 11)

  Doelstelling/openbaar belang
  Het ontzorgen  van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregisraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor lokatiegebonden informatie.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een “open” gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocused om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driemensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen; de gemeenschappelijke regeling is opgericht door de Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth. Inmiddels is per 1 januari 2016 ook de gemeente Schinnen toegetreden tot de GR

  Financiële gegevens
  De GR Gegevenshuis is in werking getreden per 1 juli 2015. Deshalve is door de gemeente Kerkrade enkel over de 2e helft van 2015 een geldelijke bijdrage verstrekt. Over het jaar 2016 en rekening houdende met de door de gemeente Kerkrade afgenomen producten en diensten alsmede een bijdrage in de frictiegelden als gevolg van de “ontmanteling” van de voormalige GBRD (gemeentelijke belasting- en registratiedienst) is een bijdrage verschuldigd van € 83.770. Vanaf 2017 zal de jaarlijkse bijdrage omstreeks € 124.000 bedragen aangezien er dan geen sprake meer is van een tijdelijke maatregel frictiegelden.

                                bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  Resultaat

  Vreemd vermogen

  nog niet bekend

  nog niet bekend

  Aandeel Kerkrade

  29. Omnibuzz (doelgroepenvervoer)(beleidsveld 8)

  Doelstelling / openbaar belang

  Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s

  Ter behartiging van het in belang verricht het openbaar lichaam voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:

  1. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeenten en eventueel voor derden;
  2. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
  3. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het genoemde belang noodzakelijk zijn.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Geleen, met als deelnemers alle gemeenten van Limburg met uitzondering van de gemeente Mook en middelaar.

  Financiële gegevens
  De begroting van de nieuwe GR wordt nog opgesteld. Andere financiële gegevens dan de initiële opstartkosten (€ 91.000,- voor Kerkrade) en de storting in de weerstandsreserve (€ 47.375,- voor Kerkrade) zijn nog niet bekend.