1. Overzicht van baten en lasten

  a. Totaaloverzicht begrotingssaldo

  Deze begroting is financieel op peil Voorjaarsnota 2016. Onderstaand is opgenomen het betreffende begrotingssaldo voor de jaarschijven 2017 – 2020. Voor een toelichting verwijzen wij naar Voorjaarsnota 2016.

   ( bedragen x € 1.000 )

  2017

  2018

  2019

  2020

  Saldo Najaarsnota 2015 (taakstellend)

  346

  - 1.388

  - 1.537

  - 1.537

  Mutaties Voorjaarsnota 2016

  -96

  1.388

  10

  -28

  Actueel saldo begroting (taakstellend)

  250

  0

  - 1.527

  - 1.565

  Risico’s en aandachtspunten

  pm

  pm

  pm

  pm

  In de Najaarsnota 2016 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Dit betreft met name de gevolgen van de meicirculaire 2016 en een positieve ontwikkeling met betrekking tot de kapitaallasten.

  Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2016-2020 een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2016 op basis van actuele gegevens. De ontwikkelingen betreffende de Integratie-uitkering Sociaal Domein zijn daarbij neutraal verwerkt (ten laste van de betreffende budgetten). Dit uitgangspunt moet overigens ook gezien worden in relatie tot de lopende transitie c.q. andere manier van werken, het monitoren van de uitgaven en de reserve die vooralsnog voorhanden is.

  Meerjarig perspectief (* € 1.000):

  Meicirculaire 2016 algemene uitkering

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Algemene uitkering (excl. soc.domein)

  52.401

  49.806

  49.683

  49.623

  50.227

  Verschil

  334*

  - 46

  503

  562

  1.140

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Integratie-uitkering Sociaal Domein

  49.640

  46.294

  44.418

  43.038

  41.706

  Verschil (t.l.v. betreffende budgetten)

  1.028

  239

  299

  130

  -1.202**

  * inclusief oude jaren € 136.000
  ** Deze daling is met name het gevolg van de jaarlijks oplopende korting per arbeidsplaats WSW, waarbij thans het jaar 2020 in de meerjarenreeks wordt betrokken. In de begroting WOZL wordt steeds op de rijkskorting geanticipeerd.

  Een actueel en meer gedetailleerd beeld van alle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt gegeven in de Najaarsnota 2016.

  Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en bijstandsontvangers belangrijk. Daarbij zijn o.a. de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:

  maatstaf

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  inwoners

  46.023

  45.750

  45.450

  45.150

  44.850

  bijstandsontvangers (3-jrs gemidd.)

  1.880

  1.884

  1.908

  1.937

  1.959

  woonruimten

  24.200

  24.100

  24.000

  23.900

  23.800

  huishoudens

  23.650

  23.550

  23.450

  23.350

  23.250

  uitkeringsfactor

  1,447

  1,420

  1,445

  1,458

  1,478

  De circulaire bevat geen echte highlights, zowel in positieve als in negatieve zin. Het aantal nieuwe ontwikkelingen en beleidsmaatregelen is beperkt. Meer dan eens wordt de Septembercirculaire als bron voor nieuwe info genoemd. De meest relevante zijn:

  • verrrekening uitkeringsjaar 2015 (+)
  • accressen 2016-2020 (+/-)
  • nacalculatie Plafond BTW-compensatie (+marginaal)
  • bijdragen aan A+O-fonds 2017-2020 (-marginaal)
  • VNG-betalingen (-)
  • verhoogde asielinstroom 2016 en 2017(-)
  • referendum 6 april 2016 (+)
  • centralisering inschrijving vergunninghouders (-)

  b. Overzicht baten en lasten

  Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor zowel de rekeningcijfers 2015, de bijgestelde begroting 2016 als de (primaire) begroting 2017 – 2020. Dit alles financieel op peil Voorjaarsnota 2016.

  In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór mutaties reserves zichtbaar gemaakt. Vervolgens worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het begrotingssaldo c.q. resultaat. Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.

  omschrijving beleidsveld

  rekening 2015

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  4.691

  5.979

  5.929

  5.888

  9.146

  7.568

  01 Bouwen en wonen

  8.911

  13.421

  4.504

  3.531

  3.525

  3.524

  02 Verkeer en vervoer

  1.458

  1.691

  1.433

  1.430

  1.417

  1.347

  03 Milieu

  5.019

  5.327

  5.231

  5.156

  5.156

  5.156

  04 Economie en toerisme

  1.352

  2.107

  1.717

  1.645

  1.485

  1.483

  05 Veiligheid en handhaving

  7.360

  7.068

  6.642

  6.642

  6.569

  6.569

  06 Jeugd

  22.963

  21.506

  19.391

  19.316

  19.085

  18.996

  07 Welzijn, sport en cultuur

  9.909

  11.219

  7.965

  7.765

  7.567

  7.439

  08 Zorg

  26.991

  30.690

  26.715

  25.991

  25.527

  25.493

  09 Werk en inkomen

  62.174

  61.900

  57.680

  55.219

  54.016

  54.016

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  9.477

  9.776

  9.116

  9.001

  8.321

  8.321

  11 Beheer

  18.085

  29.609

  16.371

  15.929

  15.937

  15.885

  Baten

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  123.972

  119.019

  113.942

  111.184

  109.812

  109.558

  01 Bouwen en wonen

  5.909

  9.904

  1.362

  425

  423

  422

  02 Verkeer en vervoer

  197

  433

  665

  703

  703

  703

  03 Milieu

  4.609

  4.511

  4.484

  4.833

  4.833

  4.833

  04 Economie en toerisme

  302

  736

  683

  682

  680

  680

  05 Veiligheid en handhaving

  1.593

  725

  577

  577

  577

  577

  06 Jeugd

  1.151

  546

  313

  313

  313

  313

  07 Welzijn, sport en cultuur

  479

  427

  414

  414

  414

  414

  08 Zorg

  2.647

  2.840

  2.236

  2.257

  2.277

  2.297

  09 Werk en inkomen

  27.602

  28.524

  27.685

  26.947

  26.947

  26.947

  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  786

  1.072

  1.126

  990

  686

  686

  11 Beheer

  7.482

  8.658

  6.331

  6.485

  6.603

  6.656

  Saldo baten en lasten

  -1.660

  -22.899

  -2.877

  -1.704

  -3.483

  -1.711

  Mutaties reserves - toevoegingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  20.737

  5.687

  2.390

  2.256

  2.256

  2.256

  01 Bouwen en wonen

  109

  161

  159

  56

  56

  56

  03 Milieu

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  04 Economie en toerisme

  0

  100

  100

  100

  100

  100

  Mutaties reserves - onttrekkingen

  00 Algemene dekkingsmiddelen

  22.851

  27.709

  5.426

  4.116

  4.368

  2.558

  01 Bouwen en wonen

  2.279

  1.226

  0

  0

  0

  0

  03 Milieu

  133

  196

  350

  0

  0

  0

  04 Economie en toerisme

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultaat

  2.757

  285

  250

  0

  -1.527

  -1.565

  c. Totaaloverzicht taakvelden

  Lasten

  Nr

  Taakveld

  2017

  2018

  2019

  2020

  0

  Bestuur en ondersteuning

  26.344

  25.233

  25.540

  23.942

  1

  Veiligheid

  4.092

  4.094

  4.061

  4.058

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  5.214

  4.679

  4.668

  4.551

  3

  Economie

  1.386

  1.384

  1.236

  1.233

  4

  Onderwijs

  4.820

  4.704

  4.438

  4.349

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  10.069

  9.781

  9.621

  9.469

  6

  Sociaal domein

  93.965

  91.100

  89.697

  89.627

  7

  Volksgezondheid en Milieu

  11.538

  11.483

  11.614

  11.656

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  3.798

  2.823

  2.846

  2.815

  Totaal

  161.226

  155.281

  153.721

  151.700

  Baten

  Nr

  Taakveld

  2017

  2018

  2019

  2020

  0

  Bestuur en ondersteuning

  118.305

  113.558

  111.909

  109.864

  1

  Veiligheid

  200

  200

  200

  200

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  166

  166

  166

  166

  3

  Economie

  1.024

  1.023

  1.021

  1.021

  4

  Onderwijs

  309

  309

  309

  309

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  872

  853

  834

  814

  6

  Sociaal domein

  28.970

  28.233

  28.233

  28.233

  7

  Volksgezondheid en Milieu

  9.490

  9.983

  10.093

  10.137

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  1.890

  956

  956

  956

  Totaal

  161.226

  155.281

  153.721

  151.700

  d. Mogelijke beïnvloedbaarheid

  Mede om een indicatie van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten te geven, wordt onderstaand per beleidsveld (BLV) nog de opbouw naar soort gegeven (begrotingsjaar 2017). Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke verplichtingen uit contracten, subsidiebeschikkingen, e.d. Voorzover aan de orde zal op dat moment een nadere analyse aan de orde zijn.

  Lasten

  BLV / Soort (%)

  L0

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  L6

  L7

  Totaal  (in €)

  0

  46,56

  1,87

  2,33

  26,60

  1,30

  12,18

  8,31

  0,85

  8.569

  1

  7,38

  11,26

  0,82

  20,81

  0,00

  56,18

  0,00

  3,55

  4.663

  2

  0,52

  25,67

  0,00

  0,00

  0,00

  59,20

  0,00

  14,61

  1.433

  3

  28,50

  0,02

  0,00

  58,88

  0,00

  12,02

  0,00

  0,58

  5.231

  4

  16,83

  14,82

  7,98

  12,27

  0,00

  29,06

  0,00

  19,04

  1.817

  5

  2,18

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  50,76

  42,54

  4,52

  6.642

  6

  0,34

  16,71

  1,31

  2,08

  63,42

  3,17

  0,85

  12,12

  19.390

  7

  0,85

  27,35

  2,36

  0,29

  0,00

  8,93

  0,00

  60,22

  7.965

  8

  0,00

  2,32

  1,03

  0,00

  61,67

  12,26

  0,00

  22,72

  26.715

  9

  0,00

  0,01

  0,00

  0,00

  92,05

  7,94

  0,00

  0,00

  57.680

  10

  8,98

  0,07

  0,00

  0,00

  0,00

  70,06

  14,67

  6,22

  9.116

  11

  12,87

  26,81

  0,56

  9,32

  0,00

  31,69

  4,66

  14,09

  16.371

  Totaal (in €)

  9.342

  11.764

  1.193

  8.505

  81.978

  29.793

  5.802

  17.215

  165.592

  Lasten:
  L0 = diverse adm.posten; L1 = kapitaallasten; L2 = lasten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; L3 = lasten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; L4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; L5 = (toerekening) salarissen en overhead ; L6 = lasten gerelateerd aan gemeenschappelijke regelingen e.d.; L7 = overige lasten

  Baten

  BLV / Soort (%)

  B0

  B1

  B2

  B3

  B4

  B5

  B6

  Totaal  (in €)

  0

  5,16

  42,36

  0,07

  3,16

  39,97

  0,00

  9,28

  119.367

  1

  17,76

  0,00

  0,00

  72,47

  0,00

  0,00

  9,77

  1.362

  2

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  100,00

  665

  3

  0,00

  0,40

  0,00

  7,24

  0,00

  92,36

  0,00

  4.833

  4

  3,14

  0,00

  0,00

  62,26

  0,00

  9,89

  24,71

  683

  5

  0,00

  76,66

  14,52

  0,00

  0,00

  0,00

  8,82

  577

  6

  0,00

  0,00

  81,35

  17,59

  0,32

  0,00

  0,74

  313

  7

  17,58

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  82,42

  414

  8

  42,75

  0,47

  0,00

  0,00

  53,97

  0,00

  2,81

  2.236

  9

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  100,00

  0,00

  0,00

  27.685

  10

  2,47

  97,53

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.126

  11

  8,97

  0,21

  0,00

  0,10

  0,00

  78,97

  11,75

  6.331

  Totaal (in €)

  8.046

  52.142

  426

  5.598

  76.598

  9.532

  13.250

  165.592

  Baten:
  B0 = diverse adm. posten; B1 = niet zelfstandig te beïnvloeden baten (algemene uitkering, dividend, e.d.); B2 = baten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; B3 = baten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; B4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; B5 = belastingen, heffingen en leges; B6 = overige baten.

  e. Bijdrage aan programma's en hun thema's

  Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de beleidsvelden financieel bijdragen aan de programma's en thema's.

  Lasten

  1A

  1B

  1C

  2A

  2B

  2C

  3A

  3B

  3C

  4A

  4B

  4C

  0

  712

  7

  111

  57

  1

  991

  1.221

  1.995

  2

  1.433

  3

  5.231

  4

  117

  1.700

  5

  357

  918

  4.838

  6

  787

  14.177

  7

  2.268

  444

  5.227

  8

  4.712

  22.003

  9

  26.169

  150

  10

  1.038

  651

  604

  3.832

  11

  1.212

  7.302

  471

  1.126

  Baten

  1A

  1B

  1C

  2A

  2B

  2C

  3A

  3B

  3C

  4A

  4B

  4C

  0

  10

  1.651

  57

  100

  1

  870

  75

  2

  665

  85

  3

  4.833

  4

  756

  5

  482

  170

  6

  257

  1

  7

  106

  346

  8

  1.016

  1.230

  9

  150

  10

  176

  20

  922

  11

  197

  1.186

  131