00 Algemene dekkingsmiddelen/kostenplaatsen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  reservering PLS (restant 2015)

  119

  herinr. loc. Hammolenweg

  1.900

  afschrijving buitenring

  -400

  strategisch onderh. vastgoed

  200

  bedrijfsvoering

  200

  200

  Baten (+)

  vrijval "escrow" gelden

  433

  frictievergoeding BsGW

  176

  88

  Totaal

  -1.610

  -112

  400

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  De post algemene uitkering (incl. integratieuitkering sociaal domein) fluctueren jaarlijks. In 2017 zijn deze circa € 8,5 miljoen lager dan in 2015. In de financiële begroting, onderdeel "overzicht van baten en lasten" wordt een nadere doorkijk gegeven.

  De baten OZB zijn in 2017 ruim € 0,5 mln hoger t.o.v. 2015. Zie ook de paragraaf lokale lasten.

  In verband met overheveling van belastingtaken naar de BsGW vanaf 2015, worden frictievergoedingen ontvangen. Deze nemen jaarlijks af. In 2015 betrof dit in totaal € 455.000, in 2017 is dit een bedrag van
  € 88.000.

  Het jaar 2015 kende een extra bate van € 1,563 mln in verband met de vrijval van garanties uit de verkoop van Essent destijds.

  De geraamde kapitaallasten stijgen als gevolg van de investeringsramingen de komende jaren. Voor 2017 t.o.v. 2015 circa € 1,7 mln. Daar staat tegenover dat zij dalen als gevolg van minder afschrijvingen op de reeds gedane investeringen (circa € 2 mln) en minder verplichtingen op de langlopende leningen doordat wordt afgelost (circa € 0,3 mln in 2017 t.o.v. 2015). Zie ook de toelichting bij beleidsveld 0 onderdeel C.

  De compilatie van alle personeel gerelateerde budgetten liet in 2015 een tekort zien van € 26.000 en blijft daarmee met een percentage van 0,001%  uitstekend binnen het kader. De premiewijzigingen en eenmalige salaristoekenningen 2015 zijn op basis van een nog niet nader vastgestelde CAO (anders dan bij het Rijk) binnen de begroting verwerkt. Vanaf 2016 leidt dit tot een extra loonsom van € 400.000 (VJN2016). In 2016 zal een definitieve salarisverhoging alsmede een eenmalige ophoging van de vakantie-uitkering haar beslag krijgen. Verder is t.a.v. sociaal domein extra formatie opgenomen, vanaf 2016 leidt dit tot een extra loonsom van € 900.000. Tot en met 2018 wordt deze afgedekt uit de reserve sociaal domein (VJN2016). De loonsom wordt vanaf 2016 met € 200.000 extra belast in verband met formatie handhaving (VJN2016). De verantwoording van de WKR (Werkkostenregeling) 2015 laat een lichte overschrijding  zien van € 14.250 waarmee een extra eindheffing van € 11.440 in het boekjaar 2016 door de belastingdienst zal worden opgelegd. Het verschil bij inhuur bij de bestuursdienst is terug te voeren naar een overheveling van geoormerkte budgetten uit de andere sectoren.  De extra werkzaamheden die gepaard gaan met een intensivering van de werkprocessen in het sociale domein hebben indirect een wissel getrokken op de benodigde capaciteit in aanpalende en vooral ondersteunende werkprocessen. Digitalisering, archivering, communicatie en andere ondersteunende werkzaamheden waren niet voorzien binnen de lopende begroting en worden derhalve middels deze bijstellingen met die sectoren verrekend en in een geval tijdelijk onttrokken aan de vacatureruimte.

  Voor wat betreft de portokosten is de uitputting in 2015 zo’n € 7.600 hoger dan het budget van 2017. Een eerder ingezette bezuiniging op deze post als gevolg van de overheveling van belastingtaken naar de BSGW is niet haalbaar gebleken. Overigens valt er, ondanks een stijging van het aantal poststukken in het sociaal domein, een neerwaartse trend te ontdekken in het totaal aantal poststukken.

  De post abonnementen laat in 2017 voor een bedrag van € 8.300 minder budget zien dan de uitputting van 2015. Als gevolg van een bezuinigingsronde is het budget voor de abonnementen neerwaarts bijgesteld. De effecten van de opschoning van het abonnementenbestand, als gevolg van deze bezuinigingen, worden in verband met looptijden van contracten echter pas zichtbaar vanaf 2017.

  Het verschil op post verzekeringen van in totaal ruim € 25.000,00 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door enerzijds het op een later tijdstip in 2015 aangaan van een nieuwe WA-verzekering als gevolg waarvan enige maanden het oude hoge tarief van de eerdere overeenkomst betaald moest worden en anderzijds vanwege het aangaan van een zgn. ‘Goed werkgeverschapspolis’ voor alle medewerkers van de gemeente Kerkrade waarmee budgettair vooraf aan het begin van 2015 geen rekening is gehouden.

  Op de post Beheer Infrastructuur is het budget in 2017 bijna € 55.000 hoger dan in 2015. Dit heeft te maken met een aanvulling van het budget bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2016. De reden is dat het budget niet in de pas liep met de aard en omvang van het dienstverleningsniveau. Bij de start van de ICT-samenwerking is uitgegaan van een aantal aannames en uitgangspunten die bijgesteld dienen te worden.

  In dit beleidsveld zijn ook de meeste reserves opgenomen. Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de financiële begroting, onderdeel financiële positie. Daar is namelijk ook de staat van reserves en voorzieningen opgenomen.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  De post algemene uitkering (incl. integratieuitkering sociaal domein) fluctueren jaarlijks. In 2017 zijn deze circa € 4,9 miljoen lager dan in 2016. In de financiële begroting, onderdeel "overzicht van baten en lasten" wordt een nadere doorkijk gegeven.

  De baten OZB zijn in 2017 ruim € 0,28 mln hoger t.o.v. 2016. Zie ook de paragraaf lokale lasten.

  In verband met overheveling van belastingtaken naar de BsGW vanaf 2015, worden frictievergoedingen ontvangen. Deze nemen jaarlijks af. In 2016 betreft dit een bedrag van € 176.000, in 2017 is dit een bedrag van € 88.000.

  Het jaar 2016 kent een extra bate van € 433.000 in verband met de vrijval van garanties uit de verkoop van Essent destijds (zie ook VJN2016).

  De geraamde kapitaallasten stijgen als gevolg van de investeringsramingen de komende jaren.  Daar staat tegenover dat zij dalen als gevolg van minder afschrijvingen op de reeds gedane investeringen en minder verplichtingen op de langlopende leningen doordat wordt afgelost. Zie ook de toelichting bij beleidsveld 0 onderdeel C. In 2016 is sprake van eenmalige extra afschrijvingen van ruim € 10 mln, te weten € 5,72 mln buitenring (zie ook VJN2016), de verwerking van de aflossing bruglening Enexis € 2,39 mln (onderdeel van systematiek om dividend Essent structureel te compenseren, ten laste van dichtverplicht gedeelte reserve Essent) en afboeking activa ter grootte van € 1,9 miljoen in relatie tot de herinrichting locatie Hammolenweg ten laste van de reserve structuurfonds (zie VJN2015, op grond van de verslaggevingsregels moet deze investering worden geactiveerd en conform de 212-verordeningen worden dan bestaande activa afgeboekt).

  De post gebouwenbeheer diensten derden laat voor het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2017 een hoger budget zien van in totaal € 71.000. Dit verschil heeft betrekking op incidenteel op deze post beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van verhuisbewegingen en aanpassingen van kleinschalige omvang in het Stadskantoor gericht op verdere stroomlijning van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

  Op de post telefonie is voor het dienstjaar 2017 een bedrag van € 350.000 opgevoerd voor de vervanging van de huidige telefooncentrale en het voorzien in hedendaagse mobiele apparatuur voor de medewerkers van onze organisatie (zie ook VJN2016).

  Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de financiële begroting, onderdeel financiële positie.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  De post algemene uitkering (incl. integratieuitkering sociaal domein) fluctueren jaarlijks. In 2018 zijn deze circa € 2,6 miljoen lager dan in 2017, met daarna een verdere relatief beperkte daling. In de financiële begroting, onderdeel "overzicht van baten en lasten" wordt een nadere doorkijk gegeven.

  In verband met overheveling van belastingtaken naar de BsGW vanaf 2015, worden frictievergoedingen ontvangen. Deze nemen jaarlijks af. In 2017 wordt het laatste bedrag ontvangen, te weten € 88.000.

  De geraamde kapitaallasten stijgen als gevolg van de investeringsramingen de komende jaren Daar staat tegenover dat zij dalen als gevolg van minder afschrijvingen op de reeds gedane investeringen en minder verplichtingen op de langlopende leningen doordat wordt afgelost. Zie ook de toelichting bij beleidsveld 0 onderdeel C.

  Naast de te realiseren taakstellingen 2015-2018 zal er op basis van de huidige inzichten (VJN2016) hernieuwd een voorziene taakstelling van € 400.000 aan het ambtelijk apparaat worden opgelegd vanaf 2019. De jaren daarvóór worden afgedekt uit de reserve sociaal domein. De druk die daarmee impliciet wordt opgelegd aan een efficiënte bedrijfsvoering zal zeker onder spanning komen te staan.

  Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de financiële begroting, onderdeel financiële positie. Na 2018 zijn er op basis van de huidige inzichten geen verplichtingen uit reserve structuurfonds/investeringsambities meer.