02 Verkeer en vervoer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  verplaatsen verenigingen ivm aanleg buitenring

  96

  parkeerapparatuur

  60

  Baten (+)

  Bijdrage Provincie voor het verplaatsen van verenigingen ivm aanleg buitenring

  96

  verlaging parkeergelden (vjn2016)

  -329

  Totaal

  -389

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  In 2015 is er een voorziening getroffen voor kosten welstandscommissie Buitenring Parkstad Limburg voor een bedrag van € 20.000.

  in 2015 is er voor een bedrag van € 15.000 VEBO en VEVO middelen beschikbaar gesteld aan het onderwijs. Hiervoor is een Provinciale bijdrage ad € 9.000 ontvangen van de Provincie.

  Per 31-12-2015 is de Parkeeraccommodatie bv opgeheven en zijn de exploitatiekosten per 1-1-2016 van  de twee parkeergarages opgenomen in de reguliere begroting van de gemeente, weshalve de jaren 2015 en 2017 van elkaar afwijken.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  In verband met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is er voor het verplaatsen van verenigingen een bijdrage ad € 96.000 van de Provincie ontvangen.

  In de voorjaarsnota 2016 zijn de parkeergelden aan de hand van globale becijferingen voor het jaar 2016 met € 329.000 verlaagd i.v.m het uitvoeren van het nieuwe parkeerregime.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  N.V.T.