04 Economie en toerisme

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  Stimulering ondernemerschap

  71

  Reservering tbv Streetwise

  27

  Centrummangement (vjn2016)

  75

  75

  75

  Werkbudget economie / werkgelegenheid (vjn2016)

  25

  Reclamecie. weekmarkten

  10

  10

  10

  Parkeerplaats Brughofweg

  50

  Onderhoud spoorinfrastructuur

  73

  73

  73

  Voorbereiding WMC (vjn2016)

  45

  70

  Stadsmarketing, structuurfonds

  147

  Baten (+)

  Bijdrage Gaia aanleg parkeer-plaats Brughofweg

  50

  Totaal

  -473

  -228 

  -158 

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 225.000 (jaarlijks € 75.000 voor de jaren 2016 t/m 2018) vrijgemaakt voor Centrummanagement met als doel om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied van Kerkrade  door het benutten van de specifieke kwaliteiten, om zo meer bezoekers te trekken, hogere bestedingen te genereren, de verblijfsduur te verlengen en de bezoekers vaker te laten terugkomen.

  In 2015 is er een bijdrage van € 12.500 aan Congres Centrum Rolduc verstrekt voor een leerwerkbedrijf.

  In 2015 is gestart met de aanleg van de parkeerplaats aan de Brughofweg waarvoor een bedrag van € 35.000 uit de retributiegelden is aangewend.

  In 2015 is een bedrag van € 15.000 besteed  voor het opstellen van een toeristische visie. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld uit de post nieuw beleid retributiegelden.

  Voor het doorlichten van Congres Centrum Rolduc is een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld.

  In 2015 is op bij de markten € 15.400 uitgegeven in verband met de uitbreiding van de marktinstallatie in het kader van het Centrumplan.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  In de voorjaarsnota 2016 is een werkbudget ad € 25.000 voor economie/werkgelegenheid   vrijgemaakt om in randvoorwaardelijke zin initiatieven te faciliteren.

  Voor nieuw beleid stimulering ondernemerschap is in 2016 € 71.000 beschikbaar.

  Voor Streetwise in het Centrum is er in 2016 een budget van  € 27.000 begroot.  

  In 2016 is de reconstructie van de parkeerplaats aan de Brughofweg afgerond. Hiervoor is een bijdrage ad € 50.000 van GaiaZoo ontvangen.

  Voor het treffen van voorbereidingen aanschaf vlaggen, wimpels, bloembakken, inboet etc. ten behoeve van het WMC is er in 2016 een werkbudget van € 45.000 begroot en voor de uitvoering in 2017 is
  € 70.000 geraamd.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  In de voorjaarsnota 2016 is er voor Centrummanagement voor de jaren 2016, 2017 en 2018 jaarlijks
  € 75.000 begroot. Na de evaluatie zal worden bezien of deze middelen structureel verankerd moeten worden in de begroting.

  In de meerjarenbegroting is er t/m 2018 rekening gehouden met het verstrekken van een bijdrage groot
  € 73.000 per jaar aan de Provincie voor het in stand houden van het toeristische treintraject.

  Voor het WMC jaar 2017 is een uitvoeringsbudget van € 70.000 voorzien in de begroting. Voor de niet WMC jaren 2018 t/m 2020 zijn geen middelen begroot.