05 Veiligheid en handhaving

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  Integrale aanpak wijkgericht werken (vjn2016)

  50

  50

  50

  mobiel cameratoezicht (vjn2016)

  30

  openbare orde en veiligheid (vjn2016)

  25

  25

  25

  Veiligheidshuis

  265

  PLS, bereikbaarheid veiligheids- diensten

  88

  Baten (+)

  Bijdragen Veiligheidshuis

  158

  Totaal

  -300

  -75

  -75 

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  In 2015 is door de verantwoording van de bouwleges van de gebiedsexploitatie Centrum een totaalbedrag van € 388.500 aan leges ontvangen. Voor het jaar 2017 is rekening gehouden met een bedrag van € 377.000.

  In 2015 is conform begroting € 88.000 bijgedragen aan de RUD. In de loop van 2015 is de positieve afrekening € 16.000 over het jaar 2014 ontvangen. Netto is er derhalve een bedrag van € 72.000 ten laste van de rekening 2015 verantwoord. Voor het jaar 2017 is er incl. indexering een bedrag van € 92.000 voorzien.  

  De Brandweer uitgaven voor 2015 zijn door de eenmalige positieve afrekening 2014 a € 139.000 lager uitgevallen.
  De te betalen FLO kosten in 2015 waren voor de gemeente Kerkrade circa € 100.000 lager dan geraamd(door Deloitte).

  Vanwege het samengaan met het Veiligheidshuis Heerlen is er nog geen begroting voor 2017 opgevoerd.

  Voor de doorontwikkeling van de Limburgse Veiligheidshuizen is een subsidie van de provincie ontvangen voor de jaren 2014-2016

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Door indexering zijn de geraamde bouwleges in 2017 met € 10.000 gestegen van € 367.000 naar € 377.000.

  Vanwege het samengaan met het Veiligheidshuis Heerlen is er nog geen begroting voor 2017 opgevoerd.

  In 2016 is er eenmalig een bedrag a € 88.000 beschikbaar voor verbetering van de bereikbaarheid van veiligheidsdiensten in het Parkstad Limburg Stadion, bij rampenbestrijding.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  Door indexering loopt de geraamde bijdrage aan de RUD op van € 92.000 in 2017 naar € 96.000 in 2020.