06 Jeugd

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  ESF, onderwijs arbeidstoeleiding

  550

  Integraal Kindcenrum (vjn2016)

  200

  Samenwerking SVOPL (vjn2016)

  12

  Baten (+)

  ESF, subsidie onderwijs arbeidstoeleiding

  550

  Totaal

  -212

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Voor leerlingenvervoer is met de VJN2015 een geschatte bezuiniging van € 80.000 ingezet vanaf 2017

  In de VJN2015 is bepaald dat in relatie tot de werkzaamheden van MEE er bij Impuls vanaf 2016 een bezuiniging van 100.000 zal plaatsvinden.
  De werkelijke kosten voor de jongerenaccommodaties beheerd door Impuls vielen in 2015 lager uit dan begroot.

  In 2015 is de jeugdwet overgekomen naar de gemeente, in 2017 is er minder budget beschikbaar voor jeugdzorg omdat het Rijk hierop bezuinigingen heeft doorgevoerd. Alle verschillen zullen verrekend worden met de reserve Sociaal domein.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Voor leerlingenvervoer is met de VJN2015  een bezuiniging van € 80.000 ingezet vanaf 2017.

  In 2015 is de jeugdwet overgekomen naar de gemeente, in 2017 is er minder budget beschikbaar voor jeugdzorg omdat het Rijk hierop bezuinigingen heeft doorgevoerd. Alle verschillen zullen verrekend worden met de reserve Sociaal domein.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  N.V.T.