09 Werk en inkomen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  actieplan participatie

  409

  Baten (+)

  Totaal

  -409

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Als gevolg van Rijksbeleid zijn de uitkeringen Wet Sociale Werkvoorziening drastisch lager dan in 2015.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Als gevolg van Rijksbeleid zijn de uitkeringen Wet Sociale Werkvoorziening drastisch lager dan in 2016.

  Inburgering, de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding per geplaatste vergunninghouder is in 2016 verhoogd van 1.000 naar 2.370.

  De verschillen inzake het participatiebudget zijn een gevolg van beleidsmatige keuzen.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  N.V.T.