11 Beheer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  Anstelvallei, structuurfonds

  389

  Wegenbeheersplan, structuurfonds

  700

  500

  Straten, wegen en pleinen (vjn2016)

  200

  Reconstructie Euregioweg

  150

  Landschappelijke inpassing Wisosplit

  100

  Pilot onkruidbestrijding

  156

  Sloop fonotheek

  102

  Afreken. project Blokkenberg

  25

  Campus, resultaatbestem- ming 2015

  135

  Project stepstones

  142

  Project stadspark

  675

  Speelruimteplan, structuur- fonds

  38

  Kloostertuin Rolduc

  333

  Baten (+)

  Bijdrage gem. Euregioweg

  150

  Verkoop gronden buitenring

  1.042

  Subsidie "Blokkenberg"

  25

  Subsidie "Stepstones"

  142

  Subsidie stadspark

  500

  Subsidie kloostertuin Rolduc

  333

  Afrekening gegevenshuis

  12

  Totaal

  -941

  -500

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Door nieuwe investeringen  zullen de kapitaallasten voor riolen  in  2017 met € 200.000 toenemen.

  Door indexatie zullen de exploitatiekosten voor riolen met € 85.000 stijgen in 2017.

  In juni 2016 is er dusdanig schade ( stom en wateroverlast ) opgetreden aan diverse wegen en riolering dat er extra druk op de bestaande exploitatie wordt uit geoefend het geraamde schadebedrag werd geschat op
  € 130.000.

  In de voorjaarsnota 2015 is € 1.200.000 vrijgemaakt om de kwaliteit van het wegennet te verbeteren. Van dit bedrag zal in 2017 € 500.000 worden aangewend.

  In 2015 is voor de reconstructie van de Bestaande Wijk van Morgen een bedrag van € 177.000 uit de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen aangewend.

  Voor de overdracht van gronden en natuurcompensatie i.v.m. aanleg van de Buitenring is in 2015   een bedrag van € 452.000 ontvangen van de Provincie.

  Voor het herstellen van asfalt  is er in 2015 een vergoeding van € 12.000 van WML ontvangen.

  In 2015 is er een bedrag van € 12.000 aan verzekeringspenningen ontvangen i.v.m. een schade aan de vri op de Brugmolenweg Kerkradersteenweg en  schade aan het Oranjeplein.

  Het budget  onkruidbestrijding op verhardingen 2015, wijkt € 20.000  af van het budget in 2017 omdat chemische bestrijding verboden is.

  Primair is er jaarlijks € 125.000 beschikbaar voor gladheidsbestrijding. Door een stijging van de variabele kosten (aantal uitrukken)  bedroegen de werkelijke kosten in 2015 € 175.000.

  Door indexering stijgen de exploitatiekosten van de openbare verlichting in 2017 met € 9.000 (2015
  € 579.000 naar € 588.000 in 2017).

  Voor groot  onderhoud van gemeentelijke gebouwen is er in 2015 € 20.000 besteed voor schilderwerk raadhuis en rolpoort Hammolenweg.

  Voor drainagewerkzaamheden bij de school de Spoorzoeker is er in 2015 € 13.000 besteed.

  Voor waterschade aan de Sporthal Kerkrade West  is er in 2015 een schadevergoeding van € 18.000 van een verzekeringsmaatschappij ontvangen.

  In 2015 is er voor een bedrag van € 25.000 groot onderhoud uitgevoerd voor schilderwerkzaamheden aan het Catharinahuis  en de renovatie van toiletten in de Laethof.

  Voor de jaarschijf 2017 is er in de begroting rekening gehouden met een onderhoud / exploitatie budget van € 50.000 voor de MFA.

  In 2015 is er een bedrag van € 45.000 besteed aan advieskosten voor de bewegingsboulevard en de Campus.

  In 2015 bedroegen de exploitatiekosten voor de Campus € 126.000.

  In 2015 is er een schadevergoeding van € 10.000 ontvangen voor looddiefstal pand Rolduckerstraat.

  In 2015 zijn de panden Meuserstraat 153, Plein 35 en Willem Sophiaplein 5 voor een bedrag van € 385.000 verkocht. Verder is het pand Kloosteranstelerweg 6 voor een symbolisch bedrag van € 1 verkocht.

  In 2015 is er een schadevergoeding van € 22.000 ontvangen i.v.m. vernieling van de parkeerautomaat Wijngracht.

  Per 31-12-2015 is de  BV MFC d'r Pool opgeheven. De baten en lasten van de BV zijn per 1-1-2016 opgenomen in de gemeentelijke begroting, weshalve  er geen afwijkingen kunnen worden benoemd.

  In de primaire begroting is er voor onderhoudskosten van de VVE Wijngrachtcomplex € 48.000 beschikbaar. I.v.m. de bouw en verbouwwerkzaamheden in het Centrum zijn alleen de hoogst noodzakelijke voorzieningen  in 2015 uitgevoerd voor een bedrag van  € 33.000.

  Voor beheerkosten aan het Parkstad Limburg Stadion is er jaarlijks € 50.000 beschikbaar. In 2015 bedroegen de werkelijke kosten € 19.000.

  In 2015 is het leefbaarheidsproject Stepstones van start gegaan en is er voor € 12.000 aan projecten gerealiseerd. Door de Provincie is hiervoor  een bijdrage beschikbaar gesteld.  De afronding van het project is voorzien in 2016  derhalve zijn er in 2017 geen middelen begroot.

  In 2015 is er voor een bedrag van € 54.000 activa overgenomen ten behoeve van de detachering van groen Wozl medewerkers.

  Voor het opstellen van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte is in 2015 € 10.000 besteed.

  Voor de afronding van het Kasteelpark Erenstein is er in 2015 van Parkstad  een bijdrage van € 17.000 ontvangen.

  In 2015 zijn 93 Wozl medewerkers bij de gemeente Kerkrade gedetacheerd voor het onderhoud van het openbaar groen. Voor de uitvoering is er structureel een bedrag van € 1.000.000 voorzien. In het eerste jaar is er incl. de overname van de activa € 931.000 besteed.

  De vervanging van openbare speelvoorzieningen maakt onderdeel uit van het speeltuinenplan. In 2015 is er voor een bedrag van € 69.000 aan maatregelen uitgevoerd.

  In 2015 is er gestart met de renovatie van het Stadspark en zijn er voor € 62.000 werkzaamheden uitgevoerd.

  In 2015 is de eerste termijn ad € 550.000 voor de realisatie van het leefbaarheidsproject Anstelvallei aan de Stichting Limburgs Landschap beschikbaar gesteld. Verder zijn er een aantal bodemonderzoeken en maaiwerkzaamheden uitgevoerd voor een bedrag van € 33.000.

  In 2015 is het leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc gestart. In het eerste jaar is voor een bedrag van
  € 132.000 maatregelen gerealiseerd. Van de Provincie is een zelfde bedrag ontvangen.

  Aan het speeltuinenplan is er in 2015 € 284.000- besteed. Hiervoor is een subsidie groot € 245.000- van de Provincie ontvangen.

  Voor het actualiseren van de BAG is er in 2015 externe capaciteit ingehuurd voor een bedrag van € 18.000

  Medio 2015 is de gemeente Kerkrade toegetreden tot de GR Het Gegevenshuis. In het eerste jaar bedroeg de bijdrage € 66.000. Voor het jaar 2017 is er een bijdrage geraamd van € 116.000.

  Voor het detacheren van een medewerker GEO bij Het Gegevenshuis is in 2015 een vergoeding van
  € 10.000 ontvangen.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Door nieuwe investeringen voor riolen zullen de kapitaallasten in 2017 toenemen met € 174.000.

  Door indexering zullen de exploitatiekosten voor riolen in 2017 met € 15.000 stijgen.

  In de voorjaarsnota 2015 is er een start gemaakt met het geven van extra aandacht aan de wegen. Voor de jaren 2015 t/m 2017 is er € 1.200.000 beschikbaar gesteld. In de  voorjaarsnota 2016 is er wederom een bijdrage van € 200.000 beschikbaar gesteld om de wegen een extra impuls te geven.

  In 2016 is voor de reconstructie van de Euregioweg een bijdrage ad € 150.000 van de  gemeente Heerlen ontvangen.

  Voor de overdracht van tracegronden voor de Buitenring is er in 2016 een bijdrage van € 1.042.000 van de Provincie ontvangen.

  In 2016 is de pilot onkruidbestrijding voor verhardingen van start gegaan. Voor de aanschaf van schaftwagens is in de voorjaarsnota 2016 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.
  Van Nedvang is een subsidie van € 56.000 ontvangen. Deze bijdrage zal o.a. worden besteed voor het aanschaffen van materiaal en kleding.
  In afwachting van de evaluatie is alleen  voor de jaarschijf 2016 de inhuur van Wozl medewerkers voor een bedrag van € 165.800 begroot. De genoemde middelen zijn voor een bedrag van € 52.800 beschikbaar gesteld uit het budget onkruidbestrijding en voor een bedrag van € 113.000 uit de Bonus Malus middelen van de Wozl.

  In 2016 is de fonotheek voor een bedrag van € 102.000 gesloopt.

  In 2016 is het project Blokkenberg afgerekend met de Provincie; het batig  saldo ad € 25.000 is toegevoegd aan het onderhoudsbudget welzijn  gebouwen.

  Voor de instandhouding  van de Campus is in de voorjaarsnota 2016 een bedrag van € 135.000 beschikbaar gesteld.

  Structureel is er voor de VVE Wijngrachtcomplex € 48.000 in de begroting voorzien. Om desinvesteringen te  voorkomen worden in 2016 alleen de meest noodzakelijke investeringen ter hand genomen. Voor 2016 is het budget verlaagd naar € 23.000.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 100.000 begroot voor Landschappelijke inpassing Wisosplit.

  Voor de uitvoering van het leefbaarheidsproject Stepstones is een bijdrage van € 125.000 van de Provincie ontvangen.

  In de voorjaarsnota 2016 is de post pachten eenmalig met € 60.000 positief bijgesteld i.v.m. afronding van een juridische procedure en een bijdrage van de Provincie.

  De afronding van de openbare speelvoorzieningen van het speelruimteplan is in 2016 voorzien voor een bedrag van € 36.000.

  Voor de renovatie van het Stadspark is in 2016 een bedrag van € 6740.000 begroot. Van de Provincie is ook een financiële bijdrage van € 500.000 voorzien.

  Voor het leefbaarheidsproject Anstelvallei is in 2016 € 389.000 geraamd.

  Voor het leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc is een uitvoeringsbudget van € 333.000 en een bijdrage van de Provincie van eveneens € 333.000 voorzien.

  Voor de afronding van het speeltuinenplan is voor 2016 € 25.000 begroot.

  Voor het jaar 2016 is voor de GR Het Gegevenshuis € 84.000 geraamd. Deze bijdrage is € 32.000 lager dan de bijdrage van 2017 doordat er voor de ontbinding van de GBRD in 2016 een frictiebijdrage beschikbaar is gesteld.

  In 2016 is het batig saldo ad € 12.000 over 2015 van het  Gegevenshuis 2015 ontvangen.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  De kapitaallasten van de nieuwe investeringen voor riolen lopen op van € 200.000 in 2017 naar € 504.000 in 2020. Verder zullen de exploitatiekosten voor het onderhouden van het rioolstelsel door indexering oplopen van € 826.000 in 2017 naar € 896.000 in 2020. De inschatting is dat de kosten van de toerekening van kwijtschelding naar riolen zullen toenemen met € 60.000 (€ 463.800 in 2017 naar € 523.800 in 2020). Verder zal het aandeel kosten straatreiniging toenemen  door indexering met € 21.000 (€ 380.000 in 2017 naar € 401.000 in 2020).

  In de voorjaarsnota 2015 is een bedrag van € 1.200.000 vrijgemaakt voor extra onderhoud aan wegen. Van dat bedrag zal in de jaarschijf 2017 € 500.000 worden besteed.

  Door indexering loopt het budget van de inhuur van de veegmachine op van € 210.000 in 2017 naar
  € 231.000 in 2020.