3. Financiële positie

  a. Uitgangspunten begroting 2016 - 2019

  Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2017 - 2020 zijn onder andere de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  - Loonsom
  In april 2016 is de "CAO Gemeenten 2016 - 1 mei 2017" definitief geworden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. In de primaire begroting 2017 is met de structurele gevolgen rekening gehouden. Er is niet voorzien in nieuwe loonstijgingen. Overigens is het beleid dat steeds kritisch zal worden bezien in hoeverre een invulling van een vacature noodzakelijk is in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie. De komende jaren zal als gevolg van bezuinigingsoperaties ook sprake zijn van een bezuiniging op de loonsom.

  - Prijspeil
  Daar waar ten tijde van de Voorjaarsnota 2016 “prijsontwikkelingen” bekend en goedgekeurd waren is hierin voorzien.

  - Kapitaallasten
  De provincie stelt eisen aan de becijfering van de kapitaallasten van de investeringen. Aan de hand van het investeringsprogramma worden de kapitaallasten per begrotingsjaar becijferd, rekening houdende met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli en gehanteerde rekenrente. De kapitaallasten behorende bij het huidige investeringsprogramma voldoen aan deze provinciale eis. In de Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 GW zijn ten aanzien van de afschrijvingen nadere kaders vastgelegd.

  - Algemene uitkering
  Bij de becijfering van de algemene uitkering zijn de cijfers op peil decembercirculaire Gemeentefonds 2015 gehanteerd. Zie verder de toelichting bij beleidsveld 0 in de beleidsbegrotingen in paragraaf 2 hierna. Bij laatstgenoemd onderdeel is tevens een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2016.

  - Budgettair egaliserende reserves
  Conform de Nota reserves en voorzieningen 2011 en nadien bestaan thans een aantal reserves die een (budgettair) egaliserend karakter hebben. Het betreft thans nog de volgende reserves: egalisatiereserve afvalverwerking, egalisatiereserve riolen (vanaf ultimo 2014 een "voorziening", periodiek wordt bezien welk gedeelte onder "voorziening" hoort en welk gedeelte onder "reserve"), reserve sociaal domein, reserve ondernemersfonds, reserve grondexploitatie OBK, reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs, reserve evenementen, reserve gaia, reserve gebouwen en reserve speeltuinen.

  b. Ramingen bestaand en nieuw beleid

  De ramingen voor het bestaand en nieuw beleid zijn, voorzover van toepassing, zijn opgenomen in de financiële tabellen van de beleidsbegroting. Deze worden in verband met overzichtelijkheid hier niet herhaald.

  c. Geprognosticeerde balans

  bedragen x € 1.000

  2017 *

  2018

  2019

  2020

  ACTIVA

  Vaste activa

  150.557

  148.641

  143.181

  133.485

  Vlottende activa

  15.834

  15.632

  15.058

  14.038

  Totaal

  166.391

  164.273

  158.239

  147.523

  PASSIVA

  Eigen vermogen

  23.972

  22.268

  20.312

  20.166

  Voorzieningen

  5.103

  5.133

  5.163

  5.193

  Vreemd vermogen lang

  83.720

  83.621

  81.703

  79.286

  Vlottende passiva

  53.596

  53.251

  51.061

  42.878

  Totaal

  166.391

  164.273

  158.239

  147.523

  * het betreft de raming per ultimo van het betreffende jaar

  d. Investeringen

  Meerjarig verloop van het investeringsprogramma, peil voorjaarsnota 2016.

  bedragen x 1.000 euro

  e. Toelichting afwijkingen investeringsramingen 2015-2019

  Beleidsveld  00 Algemene dekkingsmiddelen

  De restantbudgetten 2015 "ict-investeringen" (€ 277.000), onvermijdbaar (€ 58.000) en investeringsambities
  (€ 8,4 miljoen) zijn overgeheveld naar 2016 resp. 2017. Verder zijn middels de Voorjaarsnota 2016 diverse decentrale ict-budgetten overgeheveld naar het centrale ict-budget. In 2017 was nog vervanging GBA-pakket voorzien (€ 40.000). Verder is in de Voorjaarsnota 2016 de ruimte voor transportmiddelen in 2016 nog opgehoogd met € 75.000.

  Beleidsveld  01 Bouwen en wonen

  In de voorjaarsnota 2016 is er voor de jaarschijf 2017 € 125.000 beschikbaar gesteld voor de afsluiting van het Centrum.

  Beleidsveld  02 Verkeer en vervoer

  Voor het vervangen van parkeerapparatuur is er structureel € 20.000 beschikbaar in het investeringsprogramma. Voor de jaarschijf 2016 is dat bedrag in de voorjaarsnota 2016 bijgesteld naar
  € 140.000. Het primaire bedrag ad € 20.000 is hiervoor met € 100.000 verhoogd om de bewegwijzering voor het parkeren te verbeteren. Verder is een bedrag van € 20.000 overgeheveld van het onderdeel verkeer en vervoer om het fietspad bij het Stadspark te vernieuwen.

  Verder is er in de voorjaarsnota 2016 een bedrag van € 60.000 uit het Parkeerfonds  beschikbaar geteld voor het cameraparkeersysteem.

  Jaarlijks is er voor verkeer en vervoer € 195.000 beschikbaar. In 2015 is het beschikbare investeringsbedrag voor de reconstructie van het kruispunt Heerlenersteenweg - Spekhofstraat - Winkelen doorgeschoven naar 2017 waardoor er voor dat jaar € 390.000 beschikbaar is.

  Bij het onderdeel parkeren is reeds aangegeven dat er in 2016 € 20.000 is overgeheveld  van verkeer en vervoer t.b.v. de realisatie van het fietspad langs het Stadspark.

  Beleidsveld  03 Milieu

  N.v.t.

  Beleidsveld  04 Economie en toerisme

  Voor de jaarschijf 2017 is een werkbudget van € 19.000  voor het Euregionaal Eurodepark begroot.

  Beleidsveld  05 Veiligheid en handhaving

  N.v.t.

  Beleidsveld  06 Jeugd

  N.v.t.

  Beleidsveld  07 Welzijn, sport en cultuur

  Voor groot  onderhoud aan sportvelden is er structureel € 45.000 voorzien in de begroting. In 2015 is het niet benutte investeringsgeld van dat jaar doorgeschoven naar 2016 waarmee er voor dat jaar € 88.000 beschikbaar is.

  Beleidsveld  08 Zorg

  N.v.t.

  Beleidsveld  09 Werk en inkomen

  N.v.t.

  Beleidsveld  10 Bestuur en bedrijfsvoering

  N.v.t.

  Beleidsveld  11 Beheer

  Voor Wegen  straten en pleinen is er jaarlijks € 2.184.000 beschikbaar. Het investeringsbedrag voor de jaarschijf 2016 bedraagt  € 2.501.000. Het verschil is als volgt te verklaren. Het restant krediet van 2015 ad € 106.000 is doorgeschoven naar 2016. Verder zijn een aantal infra projecten afgesloten en is het batig saldo ad € 166.000 toegevoegd aan de jaarschijf 2016. Voor de realisatie van het fietspad bij het Stadspark is er € 25.000 van openbaar groen en € 20.000 van de openbare verlichting overgeheveld naar wegen straten en pleinen. Met de in het collegeprogramma aangekondigde inhaalslag is al in de Voorjaarsnota 2015 een begin gemaakt. Deze inhaalslag zal ook in 2017 worden doorgezet.

  Voor de jaren 2018 t/m 2020 is er jaarlijks € 22.000 beschikbaar voor civieltechnische kunstwerken.
  De jaren 2016 en 2017 wijken hier met resp. € 254.000 en € 53.000 vanaf. Het verschil is gereserveerd voor een reconstructie van de brug in de Merksteinerstraat.

  Voor de openbare verlichting is er jaarlijks € 155.000- begroot. Bij het onderdeel wegen is reeds aangegeven dat er in  2016 € 20.000 is overgeheveld voor de realisatie van het fietspad bij het Stadspark.

  Jaarlijks was er voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen € 450.000 beschikbaar. In de voorjaarsnota 2016 is het bedrag met € 362.000 verhoogd. Hierdoor  is er voor 2017 € 512.000 beschikbaar en vanaf 2018 structureel € 550.000. Het primaire bedrag van 2016 is met het restant van 2015 verhoogd waarmee er thans € 586.000 beschikbaar is.

  Voor groot onderhoud openbaar is er jaarlijks € 360.000 beschikbaar.
  Bij het onderdeel wegen straten en pleinen is reeds aangegeven dat er € 25.000 is overgeheveld voor de aanleg van het fietspad bij het Stadspark.

  Voor de renovatie van de Hammolenweg is er in 2016 € 1.900.000 beschikbaar.

  Voor rioolrenovaties / reliningen is er in 2016 € 1.900.000 beschikbaar. Vanaf 2017 t/m 2019 is er jaarlijks € 2.400.000 beschikbaar. Voor de realisatie van een bergbezinkbassin met de gemeente Landgraaf is in dat bedrag drie keer € 1.000.000 voorzien. Vanaf 2020 is de huidige inschatting dat een investeringsbedrag van € 1.600.000 toereikend is voor rioolrenovaties en of reliningen..

  f. Financiering en schuldpositie

  Voor wat betreft de financiering en schuldpositie wordt verwezen naar de beleidsbegroting, onderdeel “Financieringsparagraaf (treasury)” resp. onderdeel "paragraaf weerstandsvermogen (d. diverse kengetallen)".

  g. Inzet reserves en voorzieningen

  In de “Staat van reserves en voorzieningen“ die hierna is opgenomen, treft u naast een meerjarig overzicht ook een nadere toelichting daarop aan. Er is rekening gehouden met de storting van het rekeningresultaat 2015 in de reserve parkeerfonds exploitatie. De reeks voor de reserve grondexploitatie OBK kan afwijken met de reeks zoals weergegeven in de paragraaf grondbeleid van de begroting. De reeks is nog gebaseerd op peil VJN2016, terwijl in de paragraaf de meest recente prognoses zijn opgenomen.

  Bedragen*€ 1.000 (peil VJN2016)

  Mutaties reserves / voorzieningen

  Primaire
  begroting 2017

  Meerjaren
  begroting 2018

  Meerjaren
  begroting 2019

  Meerjaren
  Begroting
   2020

  Reserves

  Toevoegingen (lasten -/-)

  2.649

  2.412

  2.412

  2.412

  Onttrekkingen (baten +)

  5.776

  4.116

  4.368

  2.558

  Voorzieningen

  Toevoegingen (lasten -/-)

  30

  30

  30

  30

  Onttrekkingen (baten +)

  0

  0

  0

  0

  Totaal incidenteel

   3.097

  1.674

  1.926

  116

  De lasten en baten betreffen o.a. de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

  301 Egalisatiereserve afvalverwerking
  Met deze reserve wordt beoogd jaarlijkse fluctuaties in de afvaltarieven te beperken. Deze worden beïnvloed door de verwachte kosten én opbrengsten. In 2017 is sprake van een onttrekking van € 350.000 geraamd om e.e.a. in evenwicht te houden.

  403 Reserve Sociaal Domein
  Met de vorming van een stevige reserve Sociaal Domein wordt beoogd de uitvoering van de 3 decentralisaties en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand op financieel gebied op een zo stabiel  mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten sociaal domein. Meerjarig zijn diverse toevoegingen en onttrekkingen geraamd, de feitelijke mutatie wordt bepaald op basis van de feitelijke kosten en opbrengsten.

  422 Reserve grondexploitatie
  Via deze reserve vindt egalisatie van de kosten en opbrengsten van de grondexploitaties plaats. De reserve laat een groei zien van € 520.000 begin 2017 naar € 930.000 eind 2020. Deze groei is gerelateerd aan de ramingen van de resultaten van de projecten, welke echter slechts een zachte status hebben. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf grondexploitatie.

  423 Algemene reserve obk
  Ten behoeve van het centrumplan zijn gelden onttrokken aan deze reserve. Via de erfpachtconstructie wordt de reserve op termijn weer aangevuld.

  425 Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
  De structurele toevoeging bedraagt € 2.215.000. De kapitaallasten van de onderwijsinvesteringen worden afgedekt uit deze reserve. Deze variëren tussen € 2,5 miljoen in 2017 tot € 2,2 miljoen in 2020. Op basis van de feitelijke ontwikkelingen worden per jaareinde steeds de correcte bedragen onttrokken. De actuele investeringen zullen een aanvullend beslag leggen op deze reserve.

  429 Reserve parkeerfonds exploitatie
  Betreft de financiële vertaling van de uitkomst van de Voorjaarsnota 2016. Verder wordt verwezen naar het separate verloopoverzicht in de beleidsbegroting.

  431 Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen.
  Er zijn diverse onttrekkingen geraamd in verband met in voorgaande jaren gereserveerde bedragen voor lopende c.q. toekomstige projecten. De betalingen uit hoofde van deze verplichtingen worden gefinancierd middels deze incidentele middelen.

  438 Reserve stadsvernieuwing
  In de jaren 2016 en 2017 werd elk € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de startersbijdrage.

  439 Reserve Essent
  In 2019 moet nog rekening worden gehouden met de aflossing van tranche D van de bruglening Enexis ad.
  € 1,674 miljoen (onderdeel van de systematiek compensatie structureel dividend Essent). Daarmee resteert het vrije saldo van deze reserve zoals genoemd in de Voorjaarsnota 2016 (€ 3,623 miljoen).

  440 Reserve structuurfonds
  Er zijn onttrekkingen geraamd van € 761.000 in 2017 tot € 1.673.000 in 2019. Dit op basis van ramingen van de diverse investeringsambities. De raad heeft over die ambities inmiddels besluiten genomen, de opgenomen bedragen zijn slechts prognoses mede ten behoeve van de liquiditeitsramingen. De feitelijke onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijkheid.

  620 Voorziening pensioenverplichting wethouders
  De maandelijkse premie-inhouding wordt gestort in de voorziening, op jaarbasis wordt hier € 30.000 voor geraamd. Overdrachten van pensioenen kunnen dit beïnvloeden.

  h. EMU-Saldo

  Onderstaande (verplichte) tabel laat de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Kerkrade zien. Het financieel cijfermateriaal is, net als de rest van deze begroting, gebaseerd op peil Voorjaarsnota 2016. Het EMU-tekort wordt met name veroorzaakt door de investeringsambities die financieel worden afgedekt uit de ruimte van het actueel investeringsprogramma en het restant van de reserve structuurfonds.

  omschrijving

  2017

  2018

  2019

  2020

  1

  Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV artikel 17c)

  -2.877

  -1.704

  -3.483

  -1.711

  2

  Afschrijvingen ten laste van exploitatiejaar

  7.077

  6.617

  6.066

  5.700

  3

  Bruto donaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

  30

  30

  30

  30

  4

  Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

  8.750

  10.557

  9.268

  7.890

  5

  Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

  0

  0

  0

  0

  6

  Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zovernietop exploitatie verantwoord

  0

  0

  0

  0

  7

  Aankoop grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

  0

  0

  0

  0

  8

  Baten bouwgrondexploitatie:
  Baten voor zover nietop exploitatie verantwoord

  0

  0

  0

  0

  9

  Lasten op balanspost Voorzieningen voor zo ver deze transacties met derden betreffen

  0

  0

  0

  0

  10

  Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

  0

  0

  0

  0

  11

  Opbrengst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

  0

  0

  0

  0

  EMU-saldo

  -4.520

  -5.614

  -6.654

  -3.872