Afkortingslijst

  AVV      Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
  AWBZ      Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

  BAO      Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
  BAG      Basisregistraties Adressen en Gebouwen
  BBV      Besluit Begroting en Verantwoording
  Bbz      Besluit bijstand zelfstandigen
  BCF      BTW Compensatiefonds
  BIBOB      Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur
  BLG      Bank Limburgse Gemeenten
  BNG      Bank Nederlandse Gemeenten
  BOB      Beslissingen op Bezwaar
  BOS      Buurt Onderwijs Sport
  BTM      Bedrijventerreinenmanagement
  BTW      Bruto Toegevoegde Waarde
  BVE      Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

  CAO      Collectieve arbeidsovereenkomst
  CAZ       Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
  CBC      Centrale Bezwaarschriften Commissie
  CBS      Centraal Bureau voor de Statistiek
  CJG      Centrum voor Jeugd en Gezin
  CVV      Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

  DUBO      Duurzaam Bouwen

  ETIL      Economisch Technologisch Instituut Limburg

  FIDO      Financiering Decentrale Overheden (wet)
  FPU      Flexibele Pensioen Uitkering
  FWI      Fonds Werk en Inkomen

  GBA      (wet) Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  GFT      Groente. fruit en Tuin (afval)
  GGD      Gemeentelijke Gezondheidsdienst
  GHOR      Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
  GIDS      Gezond in de stad
  GRP      Gemeentelijk Riolerings Plan

  HRM      Human Resource Management
  HULK      Herzogenrath, Ubach-Palenberg, Landgraaf en Kerkrade

  ICT      Informatie Communicatie Technologie
  I-NUP      De overheidsbrede implementatie-agenda dienstverlening e-overheid
  ISD      Intergemeentelijke Sociale Dienst
  ITJ      Integraal Toezicht Jeugd
  ISV      Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

  JGZ      Jeugdgezondheidszorg
  JOGG      Jeugd op gezond gewicht
  JPP      Jeugd Preventie Plan

  KCC      Klant Contact Centrum
  KOV      Kinderopvang

  LED      Light emitted diode

  MER      Milieu Effect Rapportage
  MKB      Midden- en Kleinbedrijf
  MSC      Medium Sized Cities

  NASB      Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
  NOC/NSF   Nederlands Olympisch Comité / Nederlands Sport Federatie
  NPR-norm   Lichttechnische richtlijn met aanbevelingen, berekeningen en oplossingen om een                   bepaald lichtniveau op de weg te bepalen
  NV      Naamloze Vennootschap

  OBK      Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
  OZB      Onroerende Zaakbelasting

  POL      Provinciaal Ondernemingplan Limburg
  POP      Persoonlijk Ontwikkelingsplan
  PSZ      Peuterspeelzalen
  PVVP      Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

  ROA      Regeling Opvang Asielzoekers
  ROVL      Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
  RUDDO      Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden
  RVVP      Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

  SEPA      Single Euro Payments Area
  SMART      Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - RealistischTijdgebonden
  SMK      Stichting Muziekschool Kerkrade
  SUWI      Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  SW      Sociale Werkvoorziening

  TSIC      Telefonisch Service- en Informatiecentrum

  VAZOM      Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek
  VJN      Voorjaarsnota
  VNG      Vereniging Nederlandse Gemeenten
  VSV      Voortijdig Schoolverlaten
  VVE      Voor- en vroegschoolse educatie
  VVTV      Voorwaardelijke Vergunningen Tot Verblijf

  WCPV      Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
  WGR      Wet Gemeenschappelijke Regelingen
  WIN      Wet Inburgering Nieuwkomers
  WIRA      Wet implementatie Rechtsbescherming richtlijnen Aanbesteden
  WMO      Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  Wob      Wet openbaarheid van bestuur
  WOZ      Waardering Onroerende Zaken (wet)
  WOZL      Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
  Wro      Wet ruimtelijke ordening
  WSP      Werkgevers Service Punt
  WSW      Wet Sociale Werkvoorziening
  Wvg      Wet voorkeursrecht gemeenten
  Wwnv      Wet Werken naar vermogen
  WWB      Wet Werk en Bijstand
  WWZ      Wonen Welzijn Zorg

  ZMLK      Zeer moeilijk lerende kinderen (speciaal onderwijs)