Basisset beleidsindicatoren

  0

  Bestuur en ondersteuning

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  01

  Formatie

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000   inwoners

  2015

  7,5

  n/b

  02

  Bezetting

  Eigen gegevens

  Fte per 1.000 inwoners

  2015

  7,5

  8,1*

  03

  Apparaatskosten

  Eigen begroting

  Kosten per inwoner

  2017

  807

  n/b

  04

  Externe inhuur

  Eigen begroting

  Kst als % loonsom + inhuur externen

  2015

  17,7

  15,0*

  05

  Overhead

  Eigen begroting

  % totale lasten

  2017

  7,62

  n/b

  * voorlopig cijfer

  1

  Veiligheid

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  06

  Verwijzingen Halt

  Bureau Halt

  Aantal per 10.000 jongeren

  2014

  227,5

  139,7

  07

  Harde kern jongeren

  KLPD

  Aantal per 10.000 inwoners

  2014

  2,3

  1,3

  08

  Winkeldiefstallen

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2015

  4,5

  2,4

  09

  Geweldsmisdrijven

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2015

  6,5

  5,4

  10

  Diefstallen uit woning

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2015

  4,1

  3,9

  11

  Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

  CBS

  Aantal per 1.000 inwoners

  2015

  8,8

  6,1

  2

  Verkeer, vervoer en waterstaat

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  12

  Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

  VeiligheidNL

  %

  2014

  6

  7

  13

  Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

  VeiligheidNL

  %

  2014

  4

  10

  3

  Economie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  14

  Functiemenging

  LISA

  %

  2015

  38,5

  51,3

  15

  Bruto Gemeentelijk Product

  Atlas voor Gemeenten

  Verhouding verwacht/gemeten product

  2013

  150

  100

  16

  Vestigingen (van bedrijven)

  LISA

  Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar

  2015

  91,8

  122,4

  4

  Onderwijs

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  17

  Absoluut verzuim

  DUO

  Aantal per 1.000 leerlingen

  2014

  0

  5

  18

  Relatief verzuim

  DUO

  Aantal per 1.000 leerlingen

  2014

  35

  60

  19

  Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

  DUO

  % deelnemers VO+MBO onderwijs

  2012

  4

  3,2

  5

  Sport, cultuur en recreatie

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  20

  Niet-sporters

  RIVM

  %

  2014

  56,7

  49,9

  6

  Sociaal domein

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  21

  Banen

  LISA

  Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jr

  2015

  501,9

  721,7

  22

  Jongeren met een delict voor de rechter

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 12-21 jr

  2012

  3,01

  2,57

  23

  Kinderen in uitkeringsgezin

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % kinderen tot 18 jr

  2012

  12,37

  5,66

  24

  Netto arbeidsparticipatie

  CBS

  % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

  2015

  58,4

  65,4

  25

  Achterstandsleerlingen

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 4-12 jr

  2012

  19,91

  11,61

  26

  Werkloze jongeren

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  % 16-22 jr

  2012

  1,83

  1,21

  27

  Personen met een bijstandsuitkering

  CBS

  Aantal per 10.000 inwoners

  2015

  609,2

  405,1

  28

  Lopende reïntegratievoorzieningen

  CBS

  Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jr

  2015

  360,7

  250

  29

  Jongeren met jeugdhulp

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2015

  12,5

  10

  30

  Jongeren met jeugdbescherming

  CBS

  % jongeren tot 18 jr

  2015

  2,7

  1,2

  31

  Jongeren met jeugdreclassering

  CBS

  % jongeren 12 - 23 jr

  2015

  0,9

  0,5

  32

  Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

  GMSD

  Aantal per 10.000 inwoners

  ?

  ?

  7

  Volksgezondheid en milieu

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  33

  Omvang huishoudelijk restafval

  CBS

  Kg/inwoner

  2014

  196

  205

  34

  Hernieuwbare elektriciteit

  RWS

  %

  2013

  3,3

  ?

  8

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  omschrijving

  bron

  eenheid

  periode

  Kerkrade

  Nederland

  35

  Gemidd. WOZ-waarde

  CBS

  € 1.000

  2015

  123

  206

  36

  Nieuw gebouwde woningen

  Basisregistratie adressen en gebouwen

  Aantal per 1.000 woningen

  2013

  6,3

  6,6

  37

  Demografische druk

  CBS

  %

  2016

  56,4

  53

  38

  Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

  COELO

  2016

  618

  643

  39

  Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

  COELO

  2016

  697

  716