Opbouw beleidsbegroting

    De begroting 2017 is voor wat betreft het beleidsmatige gedeelte opgebouwd uit de speerpunten volgens het collegeprogramma 2014-2018, de beleidsvelden en de verplichte paragrafen.

    Volgens het collegeprogramma is sprake van 4 speerpunten (vertaald als "programma's") met elk 3 verbijzonderde thema's. Aan de programma's wordt door de raad een bijzonder belang gehecht. Ook zijn ze  veelal beleidsveldoverstijgend. Daarom hebben deze een prominente plek vooraan in het boekwerk gekregen.

    In de basis bestaan de 11 integrale beleidsvelden. Een beleidsveld is een samenhangend geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de diverse reguliere en min of meer vaste beleidsterreinen waar een gemeente mee te maken heeft. Deze basis is dus relatief onafhankelijk van een bestuursperiode.  Zie echter het onderdeel "Aanbieding" van deze begroting, waarin wordt ingegaan op de gewijzigde voorschriften. Deze zullen leiden tot een nieuwe basis.

    Sturen op hoofdlijnen en op uitzonderingen blijft in beginsel het uitgangspunt.

    Het moge duidelijk zijn dat niet alle activiteiten die de gemeente ontplooit, expliciet in de begroting terugkomen. Hetzij omdat ze als regulier of als onderdeel van de bedrijfsvoering worden beschouwd, hetzij omdat de activiteiten conform planning lopen en er geen bijzonderheden te melden zijn. Om toch een indruk te krijgen van het totale spectrum waarbinnen zich gemeentelijke activiteiten afspelen, is steeds per beleidsveld een overzicht opgenomen van de relevante beleidskaders. In de bijlagen achter in dit boekwerk is een beknopte samenvatting opgenomen van al deze beleidskaders. Dat kan ook uitvoeringsprogramma's, projectplannen of verordeningen omvatten.