10. Bestuur en bedrijfsvoering

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het beleidsveld is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s/beleidsvelden.

  Onderscheiden deelterreinen
  Bestuurlijk handelen; Communicatie; Intergemeentelijke samenwerking; Internationale samenwerking; Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief; Bedrijfsvoering

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Som (Eurode; internationale samenwerking)
  • T. Weijers (communicatie en marketing)
  • D. Schneider (financiën; informatievoorziening & automatisering en publiekszaken en dienstverlening)
  • H. Wiermans (Parkstad Limburg; personeel & organisatie)

  10. Bestuur en bedrijfsvoering

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 1C, 2B, 3C en met de paragraaf Bedrijfsvoering.


  10. Bestuur en bedrijfsvoering

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  10. Bestuur en bedrijfsvoering

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.


  10. Bestuur en bedrijfsvoering

  Beleidskaders

  Diverse wetten e.d.

  • Aanbestedingswet 2012 en Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU en 2014/24/EU, de Wet BRP (Basisregistratie Personen 2013), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), de Kieswet, Het Burgerlijk Wetboek, het besluit burgerlijke stand

  Regionale kaders

  • Coalitieakkoord 2015-2019 provincie Limburg; In limburg bereiken we meer !
  • Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg, gewijzigd december 2015.
  • Communicatiebeleid Parkstad Limburg. (Parkstad maakt ’t mogelijk)
  • Regiodialoog Parkstad-Provincie
  • Regioprogramma: “Naar een duurzaam vitale regio”, juli 2010

  Lokale kaders

  • Collegeprogramma 2014-2018; Integraal en kansen: Een koepel voor al ons handelen (Kerkrade, september 2014)
  • Inspraakverordening gemeente Kerkrade (2004)
  • Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) en Nota Reserves en Voorzieningen
  • Controleverordening (art. 213 Gemeentewet)
  • Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet)
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid en –protocol gemeente Kerkrade (2016)
  • Informatiebeleidsplan 2012-2015
  • Nota dienstverlening “Verschillende klanten, verschillende aanpak”
  • Nota verbonden partijen 2014 (september 2014)
  • Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (geactualiseerd 2015)
  • Stadsmarketingvisie en uitvoeringsplan 2016
  • Verordening Basis Registratie Personen (BRP) 2014
  • Het reglement burgerlijke stand en de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Kerkrade