9. Werk en inkomen

  Omschrijving van het beleidsveld

  Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.

  Onderscheiden deelterreinen
  Arbeidstrajecten, arbeidsbemiddeling, uitkeringen, verhaal en terugvordering, debiteurenbeheer , incasso en handhaving.

  Portefeuillehouder(s)

  • H. Wiermans (sociale zaken)

  9. Werk en inkomen

  Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C.


  9. Werk en inkomen

  Vermeldenswaardige zaken

  Er zijn geen (overige) vermeldenswaardige zaken.


  9. Werk en inkomen

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  ontvangen meldingen die leiden tot een aanvraag na de inspanningsperiode

  afd. WIZ

  %

  41

  44

  60

  cliënten participatie - levensonderhoud

  afd. WIZ

  aantal

  1.925

  - waarvan Wwb

  afd. WIZ

  aantal

  1.809

  1.838

  1.845

  doorlooptijden primaire producten tijdig

  afd. WIZ

  %

  92

  92

  75


  9. Werk en inkomen

  Beleidskaders

  • Participatiewet, Awb, Beroepswet, Wet banenafspraak en Quotumheffing, IOAW, IOAZ, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet inburgering, Wet SUWI, alsmede alle onderliggende Besluiten en ministeriële regelingen.
  • Participatieverordening 2015
  • Beleidsregels re-integratie 2015
  • Beleidsregels premiebeleid 2015
  • Verordening Loonkostensubsidie 2015
  • Beleidsregels loonkostensubsidie 2015
  • Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015
  • Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag 2015
  • Verordening Individuele Studietoeslag 2015
  • Beleidsregels Individuele Studietoeslag 2015
  • Beleidsregels Beschut Werk 2015
  • Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008
  • Kadernota ondernemen in Kerkrade 2006
  • Verordening Tegenprestatie 2015
  • Beleidsregels Tegenprestatie 2015
  • Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2015
  • Beleidsregels Wet Kinderopvang 2013
  • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
  • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  • Beleidsregel verhogingen en verlagingen 2015
  • Beleidsregels boete, terugvordering en verhaal 2015
  • Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht 2007
  • Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
  • Verordening sociaal culturele activiteiten 2015
  • Richtlijnen bijzondere bijstand 2015
  • Verordening cliëntparticipatie 2015
  • Normenkader 2009-2012