01 Bouwen en wonen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  project Baalsbruggen

  35

  project centrumplan

  7.509

  700

  diverse obk projecten

  16

  verbouwing bibliotheek

  38

  brim subsidie Rolduc

  37

  kerk Terwinselen

  65

  schacht Nulland

  394

  project bewegingsboulevard

  50

  wijk van morgen

  280

  stadspark

  161

  gevelverbetering

  29

  transferium

  108

  woningbouw - startersbijdrage

  100

  100

  woonwagens

  24

  klooster Bleijerheide

  100

  monumenten, abdij Rolduc

  37

  wijkbeheer en -ontwikkeling

  78

  Baten (+)

  subsidie project Baalsbruggen

  35

  subsidies centrumplan

  6.775

  700

  diverse obk projecten

  453

  prov. subsidies stadsvernieuwing

  832

  Totaal

  -928

  -138

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  In 2015 is  gestart met het opstellen van  een gebiedsvisie voor Baalsbruggen en omgeving. Hiervoor is een bedrag van € 24.000 begroot.

  In 2015 is er van de woningcorporatie Wonen Limburg een bijdrage van € 7.600 ontvangen voor het opstellen van het  wijzigingsplan voor het Dohmenplein.

  Voor de verhuizing van de Bieb in het centrum is er in 2017 € 38.000 beschikbaar. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  In 2015 zijn de volgende ISV 2 projecten afgehandeld:
  Dakrenovatie Hammolenweg         €      36.000
  Bodemonderzoeken            -     68.000
  Schacht                  -   164.000
  Wijk van Morgen            -     36.000

  Voor stadsvernieuwing is er voor de afronding van de Bestaande Wijk van Morgen een bijdrage van
  € 62.000 ontvangen van de Provincie. Verder is er een bijdrage van € 21.000 beschikbaar gesteld voor gevelverbetering. Voor de renovatie van de kerk van Terwinselen is in 2015 de laatste termijn ad
  € 75.000 beschikbaar gesteld.

  Voor de startersregeling is er voor de jaarschijf 2017 € 100.000 begroot.

  Door de verkoop van een aantal woonwagens aan de huurders wijken de huurvergoedingen in 2017 met € 20.000 af t.o.v. 2015.

  In 2015 is de 5e termijn van de  Brim bijdrage ad € 37.000 aan Congres Centrum Rolduc verstrekt.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Voor de planontwikkeling en uitwerking  van de gebiedsvisie Baalsbruggen en omgeving is in 2016 een werkbudget van € 35.000 beschikbaar gesteld, waarvoor een bijdrage van Parkstad Limburg is ontvangen.

  Voor de verhuizing van de Bieb van de Einderstraat naar het Centrum is voor 2017  een bedrag van
  € 38.000 begroot. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  Bedragen van grondexploitaties zijn eenmalig van aard weshalve  een vergelijking van jaarschijven weinig zinvol is. Voor de afbouw van het Centrum is voor de jaarschijf 2017 een bijdrage van
  € 700.000 begroot van de Provincie.

  In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld om te bezien hoe de exploitatie van de schacht Nulland geoptimaliseerd kan worden.

  Voor de jaarschijf 2016 is een bedrag van € 108.200 beschikbaar als voorbereidingsbudget  voor de realisatie van het Transferium. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  In de voorjaarsnota 2016 is ten laste van het Parkeerfonds exploitatie € 50.000 vrijgemaakt als werkbudget voor Atrium/Centre Court/Beweegboulevard.

  Voor de herinrichting van het buitenterrein van de Schacht Nulland is in 2016 een bedrag van
  € 344.000 begroot waarvoor een subsidie in het kader van de leefbaarheidsprojecten door de Provincie is beschikbaar gesteld.

  Voor ISV II projecten is er in 2016 een bedrag van € 344.000 begroot voor de projecten Bestaande  Wijk van Morgen, Stadspark en Schacht Nulland verder zullen een aantal bodemonderzoeken t.l.v. de gereserveerde middelen worden gebracht.

  Voor stadsvernieuwing is er in 2016 een bedrag van € 28.500 begroot voor gevelverbetering en voor de afwikkeling van de renovatie van de Kerk van Terwinselen is een bedrag van € 65.000 geraamd. Van deze bijdrage is een provinciale bijdrage van € 50.000- voorzien.

  Voor achterstallig onderhoud aan woonwagens is in 2016 een bedrag van € 24.000 voorzien. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen.
  In 2016 is de laatste Brim bijdrage ad € 37.000 voorzien voor het Congres Centrum Rolduc.
  I.v.m. de aanleg van de buitenring is er in 2016 een bijdrage ad € 19.000 ontvangen van de Provincie voor het verplaatsen van een wegkruis op de Gracht.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  Voor de verhuizing van de Bieb van de Einderstraat naar het Centrum is voor 2017  een bedrag van € 38.000 begroot. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het Structuurfonds.

  Voor de afbouw van het Centrum is voor de jaarschijf 2017 een bijdrage van € 700.000 begroot van de Provincie.

  Voor de uitvoering van de Startersregeling is in 2017 € 100.000 beschikbaar.