03 Milieu

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  reservering milieubeleid

  71

  project mijnschade

  96

  werkbudget duurzaamheid

  20

  Baten (+)

  Totaal

  -187

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Doordat de medewerker  duurzaamheid in het vierde kwartaal van 2015 in dienst is getreden zijn de gereserveerde  middelen van 2015 en oudere jaren ad  € 100.000  voor nieuw beleid doorgeschoven naar 2016. Voor nieuw milieu beleid is er in 2016 € 185.000 beschikbaar.

  Voor de gevolgen van mijnschade is er in 2015 een werkbudget van € 113.000 beschikbaar gesteld. Van dat budget is er in 2015 € 17.000 besteed en is het restant ad € 96.000 doorgeschoven naar 2016.

  Aan gevelisolatieprojecten is in 2015 € 56.000 besteed waarvoor een provinciale bijdrage is ontvangen.

  Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting heeft er in 2015 een beschikking van € 133.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing plaats gevonden.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Voor de uitvoering van nieuw milieubeleid is er in 2016 een bedrag van € 185.000 (incl. restantbudget van oude jaren)  beschikbaar. Primair is er voor 2017 een budget van € 98.000 voor nieuw milieubeleid begroot.

  Voor de jaarschijf 2016 is het restant ad € 96.000, van het werkbudget voor mijnschade begroot.

  Voor specifiek duurzaamheid is in 2016 een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Hiervoor is onder ander de duurzaamheidswagen "d'r Greeny"  aangeschaft.

  Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting is voor 2016  een onttrekking  van € 196.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing begroot.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  Voor duurzaamheidsprojecten is er voor de jaarschijf 2017 € 98.000 beschikbaar. Voor de meerjarenbegroting is er vanaf 2018 jaarlijks € 80.000 begroot.