07 Welzijn, sport en cultuur

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  MFA West

  2.683

  Rodahal evenementen

  50

  Orlando festival

  13

  13

  12

  12

  Evenementen

  100

  100

  Winktersjpass

  100

  Aanschaf kunstwerken

  75

  Reservering kunst

  15

  Vernieuwing WMC

  25

  25

  25

  25

  Muziekschool, resultaat-bestemming 2015

  152

  Visieontwikkeling biblio-theek en muziekschool

  20

  Reservering nasb

  69

  Reservering campus / muziekschool

  73

  Baten (+)

  Totaal

  -3.275

  -138

  -137

  -37

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  In 2015 is het Parkstad Limburg theater gesloten in verband met de verbouwing Centrumplan waardoor de kosten lager zijn dan begroot in 2017.

  Op het schoolzwemmen is bezuinigd, alleen de zwemles voor de kinderen van de St. Jan Baptist school wordt nog vergoed.

  In 2017 zijn er nog gelden beschikbaar voor de uitvoering van JOGG, dat in 2015 opgestart is.

  WMC heeft met ingang van 2016 voor 4 jaar een extra impuls van € 25.000 per jaar ontvangen voor inzet op vernieuwing om hun status te kunnen behouden.

  2015 was het jaar van de mijnen waarvoor € 96.000 ter beschikking is gesteld bij het ondernemersfonds.

  Vanaf 2016 zijn er gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van (de voorbereiding van) het cultuurcluster.

  In 2015 hebben er geen grote activiteiten plaatsgevonden voor de vrijwilligers.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  In 2016 is er € 50.000 extra ter beschikking voor evenementen in de Rodahal.

  Voor de aanschaf van nieuwe kunstwerken is er in 2016 een bedrag van € 75.000 verkregen. En nog € 15.000 voor herplaatsing bestaande kunstwerken.

  De resterende gelden van JOGG 2015 zijn toegevoegd aan de begroting van 2016.

  Voor de ontwikkeling van de MFA West is er voor 2016 een bedrag € 2.683.000 beschikbaar.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  N.V.T.