08 Zorg

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  project sociaal domein Heilust

  200

  150

  150

  project "samen leven"

  155

  maatschappelijke activiteiten ouderen

  75

  project "jeugd op gezond gewicht"

  230

  156

  project 'leuk voor elkaar"

  199

  project "nieuwkomers"

  200

  Baten (+)

  subsidie Parkstad Limburg tbv project soc. domein Heilust

  200

  bijdragen tbv project "samen leven"

  25

  subsidie tbv project "leuk voor elkaar"

  199

  rijksbijdrage "project nieuw- komers"

  200

  Totaal

  -435

  -306

  -150

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Diensten derden sociaal domein Heilust in 2017 € 135.000 beschikbaar voor MFA West.

  Meldpunt zeer moeilijk plaatsbaren in 2015 vrijval van ntb2014 Rimo a € 37.400

  Het project ´Leuk voor elkaar “ is gestart vanaf 2015 en heeft een looptijd tot en met 2017. Als bijdrage aan het project wordt over de jaren 2015 en 2016 een Provinciale bijdrage ontvangen van respectievelijk € 149.000 en € 199.000.

  In 2015 zijn gereserveerde bedragen over 2014 inzake woningaanpassingen  vrijgevallen ten gunste van de begrotingspost woningaanpassingen.

  De taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” door inzetten op zelfredzaamheid van de klanten , leverde een besparing op in 2015. Die lijn wordt in 2017 binnen de nieuwe Wmo doorgezet , op basis van toepassing van zelfredzaamheid en gebruikmaking van het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen.
  Over de jaren 2015 en 2016 verstrekt het Rijk extra middelen inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In 2015 bedroeg de besteding € 778.590  betreffende de toekenning van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Maatschappelijk werk 2016 zijn de kosten geraamd inzake het project “samen leven”.

  In 2016 beschikbaar € 1.582.000 betreffende de toekenning van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) .

  De verschillen inzake diverse taakvelden van de nieuwe WMO-taken worden met name veroorzaakt door overheveling van gereserveerde bedragen over 2015 van WMO-taken ten gunste van WMO-taken 2016. Verder zien we een daling van de persoonsgebonden budgetten.

  Als bijdrage aan het project “Leuk voor elkaar” wordt over 2016 een Provinciale bijdrage ontvangen van € 199.000.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  N.V.T.