10 Bestuur en bedrijfsvoering

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

                                    bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Bijgestelde begroting VJN 2016

  Primaire begroting 2017

  Meerjaren begroting 2018

  Meerjaren begroting 2019

  Meerjaren begroting 2020

  Lasten (-)

  aanschaf van een nieuw content management systeem

  100

  contract publicatie decentrale regelgeving

  10

  Baten (+)

  Totaal

  -110

  Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017

  Op de post inhuur personeel - bestuursondersteuning College B&W wordt de inhuur van personeel voor bode- en schoonmaakwerkzaamheden in het Raadhuis verantwoord. Bij gelegenheid van de Voorjaarsnota 2015 is vanaf het dienstjaar 2016 is op deze post een taakstellende bezuiniging van € 20.000,00 doorgevoerd. In 2015 kleurden tal van festiviteiten de promotie van de BVO Roda JC en het bezoek van het koningspaar. Voor onze stad vormden deze gebeurtenissen hoogtepunten. Voor het doen welslagen van beide bijzondere momenten voor onze stad waren extra financiële inspanningen op representatief vlak noodzakelijk.

  In 2015 is een burgeronderzoek uitgevoerd waardoor in 2015 sprake was van extra kosten t.o.v. volgende jaren.

  In 2015 was sprake van minder kosten bij rechtsbelangen vanwege een gering aantal rechtszaken en minder behoefte aan juridische advieskosten. Daarnaast was in 2015 sprake van minder veroordelingen in proceskosten.

  Op de post Parkstad Limburg is vanaf 2016 sprake van extra baten € 176.000 als gevolg van de toekenning van regionale krimpgelden, waarvan een deel lokaal besteed wordt conform gemaakte regionale afspraken, zie ook de Voorjaarsnota 2016.

  Op de post IBA is sprake van een bijdragereeks die in de tijd toeneemt conform eerder gemaakte afspraken. In 2015 gaat het om een bijdrage van circa € 390.000, in 2017 van circa € 604.000 en vanaf 2018 van circa
  €  623.000.

  Als gevolg van wisselende afgiftepatronen van m.n. reisdocumenten en rijbewijzen is sprake van jaarlijks fluctuerende opbrengsten (en aan de kostenkant fluctuerende afdrachten van rijksleges).

  De post verkiezingen laat  een afwijkende reeks zijn.

  Verder is sprake van enkele loonsomgerelateerde posten, welke "macro" worden geanalyseerd bij beleidsveld 0.

  Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017

  Op de post IBA is sprake van een bijdragereeks die in de tijd toeneemt conform eerder gemaakte afspraken. In 2015 gaat het om een bijdrage van circa € 390.000, in 2017 van circa € 604.000 en vanaf 2018 van circa
  €  623.000.

  Als gevolg van wisselende afgiftepatronen van m.n. reisdocumenten en rijbewijzen is sprake van jaarlijks fluctuerende opbrengsten (en aan de kostenkant fluctuerende afdrachten van rijksleges).

  Op de post externe communicatie is in 2016 rekening gehouden met extra uitgaven van € 100.000 voor de aanschaf van een nieuw content management systeem (CMS), waarmee de gemeentelijke website en intranetsite zijn gebouwd (zie ook VJN2016).

  Verder is sprake van enkele loonsom gerelateerde posten, welke "macro" worden geanalyseerd bij beleidsveld 0.

  Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017

  Als gevolg van wisselende afgiftepatronen van m.n. reisdocumenten en rijbewijzen is sprake van jaarlijks fluctuerende opbrengsten (en aan de kostenkant fluctuerende afdrachten van rijksleges).